ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE PORADENSTVO A PODPORU

Organizácie poskytujúce poradenstvo a podporu sú zariadeniami sociálnych služieb. Poradenské centrá poskytujú sociálne a právne poradenstvo, psychologickú podporu a nielen ženám, ale viaceré aj ich deťom. V ubytovacích zariadeniach je možné nájsť bezpečné ubytovanie, pričom špecializované Bezpečené ženské domy poskytujú komplexné služby pre klientky a ich deti – poradenstvo aj ubytovanie. Väšina organizácií poskytuje aj telefonickú krízovú intervenciu na nižšie uvedených telefónnych číslach. Vyhľadať vhodnú a dostupnú podpory pomôžu aj poradkyne na non-stop Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, volanie na číslo 0800 212 212 je bezplatné. 

Organizácie, ktoré pracujú podľa tzv. minimálnych štandardov Rady Európy a zaručujú tým rodovo citlivý prístup k riešenie problémov žien, sú v zozname označené ako odporúčané organizácie a označené za slovom *.

ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

Bratislavský VÚC >
Trnavský VÚC >
Nitriansky VÚC >
Trenčiansky VÚC >
Žilinský VÚC >
Banskobystrický VÚC >
Košický VÚC >
Prešovský VÚC >

POLÍCIA

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má zabezpečiť ochranu a bezpečnosť v prípade ohrozenia násilím. Úlohou polície je„spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Kontakty na políciu podľa miesta bydliska sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra. Najjednoduchšie je zavolať na linku 158 alebo 112.

PROKURATÚRA

Všetky kontakty na krajské a okresné prokuratúry na Slovensku sú uvedené na stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky www.genpro.gov.sk.

SÚDY 

Na príslušnom súde podľa miesta bydliska môže žena podať návrhy vo veciach rozvodu, zverenia detí, výživného na deti, vysporiadania majetku, predbežného vylúčenia z užívania bytu a iné. Všetky kontakty na súdy na Slovensku nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

V prípade potreby sa žena so žiadosťou o pomoc môže obrátiť aj na Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Kontakty podľa miesta sú uvedené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Rôzne organizácie poskytujú pre obete psychologickú pomoc (pozri adresár). Zaujímavá možnosť pre mladých ľudí je projekt on-line psychologickej podpory Internetová poradňawww.ipcko.sk

Skip to content