Informácie pre pomáhajúce profesie

Na nasledujúcich stránkach prinášame informácie pre odbornú verejnosť s dôrazom na profesie, ktoré sa vo svojej práci zákonite stretávajú s prípadmi násilia na ženách. 

Nasledujúce odporúčania sú len základným rámcom pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch. Hlbšie uvedenie do témy poskytnú vzdelávacie kurzy a tréningy, ktoré ponúkajú odborníčky z mimovládnych organizácií či akademickej sféry. V prípade záujmu radi sprostredkujeme kontakt.


PRE POLÍCIU

Polícia má pri potláčaní násilia v rodine mimoriadne dôležitú úlohu, pretože je prakticky jedinou inštitúciou, ktorá je pripravená zasiahnuť v prípade potreby na celom území krajiny dvadsaťštyri hodín denne. Týrané ženy sa často veľmi dlhý čas snažia situáciu zvládať samy.

Viac informácií pre políciu >

PRE PRÁVNICKÉ PROFESIE

Zasahovať v prípadoch násilia na ženách v rodine je veľmi ťažké a zložité. Fakt blízkosti a intímnych vzťahov medzi obeťou a páchateľom stavia právny systém pred ťažké úlohy. Násilné činy v párových vzťahoch prebiehajú podľa určitých schém a často ich možno predvídať. Nebezpečnosť a závažnosť týchto násilných činov sa stále podceňuje.

Viac informácií pre právnicke informácie >

PRE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

Lekárky a lekári alebo ošetrovateľky a ošetrovatelia sú často prvými odborníkmi, u ktorých ženy postihnuté násilím hľadajú pomoc. Väčšina týraných žien sa v istom okamihu obráti na lekárku či lekára, pretože násilie, ktoré zažívajú, zanecháva stopy na ich zdraví. Vo svojej práci máte veľa možností včas rozpoznať násilie a zabrániť jeho (ďalšiemu) výskytu.

Viac informácií pre zdravotnícky personál >

PRE PSYCHO-SOCIÁLNE PROFESIE

Aj keď poradcovia a poradkyne v psychosociálnej oblasti majú kvalitnú odbornú prípravu, je pre ich efektívnu prácu so ženami postihnutými násilím nevyhnutné, aby sa intenzívne zaoberali pozadím a dôsledkami násilia páchaného na ženách. Ďalším predpokladom poskytovania účinnej pomoci ženám v ťažkej situácii sú vedomosti o policajných a právnych možnostiach, ako aj aktuálny prehľad o pomocných zariadeniach.

Viac informácií pre psycho-sociálne profesie >

PRE SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY

Na rozdiel od iných pomáhajúcich osôb z psychosociálnych profesií majú pracovníčky a pracovníci odboru sociálnych vecí ÚPSVaR úlohy vyplývajúce zo zákona. Zabezpečujú sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a rešpektuje jeho najlepší záujem. Pri týraní žien v rodine sú násilím zasiahnuté vždy aj deti.

Viac informácií pre sociálne pracovníčky >

PRE MÉDIÁ

Médiá informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti, odstraňovanie stereotypného vnímania mužskosti a ženskosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia.

Viac informácií pre médiá >

PRE TVORCOV REKLAMY

Zvyšovanie povedomia o rôznych formách násilia na ženách a o domácom násilí je dôležitým prvkom prevencie násilia. Zvýšené povedomie o násilí je prvým krokom pre zmenu postojov a správania, ktoré podnecujú alebo tolerujú násilie na ženách. 

Viac informácií pre tvorcov kampaní na prevenciu násilia na ženách >

PRE PEDAGÓGOV A ŠKOLY

Príznaky násilia v rodine a problémy detí týraných matiek môžeme vnímať len vtedy, ak sme na problematiku násilia páchaného na ženách dostatočne citliví. Hoci je násilie v rodinách veľmi rozšírený fenomén, môžu mu pracovníci a pracovníčky v oblasti výchovy venovať, samozrejme, iba obmedzenú časť svojej pracovnej kapacity. Napriek tomu máte dôležitú úlohu. 

Viac informácií pre pedagógov a školy >

PRE PRÁCU S NÁSILNÍKMI

Násilnícki muži vnímajú moc a kontrolu ako základ svojich intímnych vzťahov. Násilníckym správaním uvoľňujú vlastnú nespokojnosť a súčasne znemožňujú ženám, aby samy vyjadrili svoje potreby. Takto sa vyhýbajú konfrontácii, ktorá im je nepríjemná a mohla by ohroziť ich privilégiá. Násilie teda nevedie k riešeniu konfliktov, ale k ich potláčaniu.

Viac informácií pre prácu s násilníkmi >

Skip to content