Ak vy sama zažívate násilie, pamätajte na to, že to nie je vaša vina. Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu. Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Neospravedlňujte svojho násilníckeho partnera. Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie. Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vaše rozhodnutie zmeniť svoj život. 

Ak potrebujete informácie, volajte 0800 212 212Ak ste v ohrození, volajte 158 alebo 112!

Stratégie na zvýšenie vášho bezpečia

Výskumy ukazujú a prax ich potvrdzuje, že iba malý počet násilníckych mužov (len 2 až 10 %) zmení bez intervencie svoje správanie. Aj keď ukončenie násilia je v rukách muža, môžete využívať rôzne stratégie na zvýšenie bezpečia vás a vašich detí ako sú:

 • krátko odmietnuť obvinenia a kritiku, ale nenechať sa zatiahnuť do sporu o vine,
   
 • odmietať kontrolu, prelomiť izoláciu napríklad návštevou priateľky, (i keď nie každá dokáže načúvať a brať váš problém vážne),
   
 • absolvovať nejaké kurzy, nastúpiť do zamestnania,

 • informovať muža o možnosti poradenstva alebo programu pre násilníckych mužov (je však dôležité, aby poradca násilie jednoznačne odmietal a jasne to vyjadroval slovami i správaním),
 • nájsť v príbuzenstve alebo medzi známymi osobu, ktorú muž rešpektuje, a požiadať ju, aby muža konfrontovala s jeho násilníckym správaním;

 • odísť od muža (do ženského domu, k známym a pod.), a tým dať najavo, že ďalšie násilie nebudete trpieť a že máte aj iné životné alternatívy,

 • vyhľadať pomoc a nechať si poradiť buď na bezplatnej nonstop linke 0800 212 212 alebo v blízkom poradenskom centre, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Tieto stratégie môžu byť účinné, ale môžu viesť aj k vystupňovaniu ďalšieho násilia. Preto si treba zvážiť, čo robiť, keď toto úsilie stroskotá. Ak tieto stratégie zlyhajú, nikdy to nie je vaša vina. V záujme bezpečia a psychickej úľavy je lepšie, ak aspoň na nejaký čas odídete od muža. To ešte neznamená, že sa musíte rozhodnúť pre skončenie vzťahu, ale získate odstup a pokoj, aby ste si mohli usporiadať svoje pocity a v pokoji premyslieť ďalšie kroky. 

Významnou oporou je zostavenie krízového plánu, ktorý vám pomôže rýchlo sa rozhodovať a akonať v krízovej situácii. 

Viac ku zostaveniu krízového plánu tu

Oznámenie násilia

Keď sa obávate o svoj život a zdravie a/alebo život a zdravie vašich detí, nikdy neváhajte kontaktovať políciu na linke 158.

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má vám a vašim deťom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť, keď ste v ohrození v dôsledku násilného správania manžela, bývalého manžela alebo partnera. Úlohou  polície je„spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Viac o privolaní polície 

Trestné oznámenie sa podáva prokuratúre alebo polícii. Oznámenie nemusí byť podané ihneď. Ženu postihnutú násilím by preto nemal nikto súriť alebo prehovárať. Pre dokazovanie trestného činu je, pravdaže, dobré, aby bolo oznámenie podané čo možno najskôr, kým existujú ešte nejaké stopy (poranenia, roztrhané šaty a pod.). Poranenia musia byť v každom prípade potvrdené lekárom či lekárkou.

Pri tzv. oficiálnych deliktoch nie je potrebný súhlas ženy s trestným stíhaním, štát ich stíha z úradnej povinnosti. K oficiálnym deliktom patrí aj “týranie blízkej a zverenej osoby”.

Viac o trestnom oznámení násilia a trestnom stíhaní 


NA ČO SA TREBA PRIPRAVIŤ

Možnosti ochrany

Na Slovensku existuje možnosť získať predbežné opatrenie, ktoré násilníkovi dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove), ak je dôvodne podozrivý z násilia.

Viac o ochranných opatreniach tu

Možnosti zvládania rozchodu

Po dlhom čase, keď vás ovládal násilnícky muž, sa vám teraz ponúka možnosť, aby ste si uvedomili a rozvíjali vlastné silné stránky a schopnosti, a tak našli samu seba. Ak berieme samy seba vážne, je to prvý krok k posilneniu pocitu vlastnej hodnoty a schopnosti postarať sa o seba (napríklad vytváraním nového okruhu priateľov a priateliek; nadväzovaním kontaktov so ženami s podobnými skúsenosťami; účasťou na svojpomocnej skupine, alebo priamo zorganizovaním takejto skupiny; kontaktmi s odborníčkami/terapeutkami). Konfrontácia so zážitkami s násilím a rozhovor o nich sú dôležitými možnosťami, ako rozchod s násilníkom psychicky spracovať.  

Zastrašovanie a nátlak pred odchodom alebo rozvodom 

„Ty si nikdy nerobila, takže ti vôbec nič nepatrí“, „Keď odídeš, stratíš byt“, „Ak sa dáš rozviesť, vezmem ti deti“. Tieto vyhlásenia nemajú skutočnú platnosť, ale násilnícki muži ich často používajú na vyvíjanie nátlaku na ženy a na ich zastrašovanie. Je preto veľmi dôležité poznať vlastné práva. 

Viac informácií o rozvode tu

Mediácia nie je vo vašom záujme

Mediácia (sprostredkovanie) je vo všeobecnosti postupom na riešenie konfliktov. V niektorých krajinách sa používa ako opatrenie v prípadoch zverenia detí do výchovy jedného z rodičov a úpravy styku s druhým rodičom. Cieľom mediácie je, aby sa manželský pár prostredníctvom tzv. mediátora alebo mediátorky pokúsil dosiahnuť vzájomnú dohodu. 

Viac o mediácii tu   

KDE MÔŽETE ZÍSKAŤ POMOC A PODPORU

Zoznam organizácií poskytujúcich podporu obetiam domáceho násilia nájdete tu

Sociálne dávky

Rozchod s násilníckym partnerom prináša so sebou často existenčné obavy a otázky: Z čoho a kde budem v budúcnosti žiť? HUMANITÁRNA POMOC v krízovej životnej situácii O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže v súlade s § 9 zákona o dotáciách požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii.

Viac o sociálnych dávkach tu

Rodičovské práva 

Podľa zákona o rodine sú zákonnými zástupcami maloletých detí obaja rodičia (to zahŕňa opateru, výchovu, zastupovanie a spravovanie majetku). Rodičia sú povinní sústavne a dôsledne sa starať o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa a chrániť jeho záujmy (§ 28 — 30 Zákona o rodine). 

Viac o rodičovských právach tu

Právna pomoc

Právnu pomoc, teda poskytovanie právnych rád a právne zastupovanie, poskytujú advokáti a advokátky za poplatok. V občianskom konaní nie je zastupovanie právnym zástupcom povinné. Pre ženu je však dôležité a potrebné najmä vtedy, keď manžela zastupuje advokát alebo advokátka. 

Viac o právnej pomoci tu

Trestné konanie 

Násilné činy ako vyhrážky, telesné týranie, obmedzovanie osobnej slobody, nútenie k sexu a znásilnenie sú podľa nášho trestného zákona trestné. Väčšina týchto trestných činov sú tzv. oficiálne delikty, to znamená, že len čo sa o nich polícia alebo iný orgán činný v trestnom konaní, napr. prokuratúra, dozvie, má postupovať z úradnej povinnosti. Každý človek môže oznámiť trestný čin polícii, vyšetrovateľovi či vyšetrovateľke alebo prokuratúre.

Viac o trestnom konaní tu

Skip to content