Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie.

Funguje nonstop a je bezplatná, pretože všetky ženy majú právo na život bez strachu, ohrozovania a násilia. Služby poskytované  na Národnej linke vychádzajú z potrieb žien, ktoré majú skúsenosť s násilím vo svojich vzťahoch a životoch. Z tohto dôvodu je obsah rozhovoru a miera identifikácie násilia výhradne v rukách volajúcej ženy – klientky. 

V situácii ohrozenia zdravia, bezpečia a života ženy a jej detí poskytujú poradkyne na linke krízovú pomoc a potrebnú podporu 7 dní v týždni, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Národná linka môže byť v niektorých prípadoch miestom prvého kontaktu, kde ženy získajú všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách a o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne odpovedajú klientkam na základné otázky týkajúce sa sociálnej a právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej účinnej pomoci v mieste ich bydliska a regiónu. Poradkyne sú vyškolené a scitlivené vo všetkých špecifikách práce so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch. Sú pripravené poskytnúť pomoc aj tretím osobám, či už rodinným príslušníkom ženy zažívajúcej násilie, prípadne jej kolegom a priateľom.

Poradkyne Národnej linky sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené. Cieľom poradkýň je spoločne s klientkou minimalizovať riziko a nájsť potrebnú podporu a ochranu, ktorú poskytujú ženám špecializované organizácie a inštitúcie. Poradkyne sú zaviazané dodržiavať dôvernosť všetkých zverených informácií.

Nájsť odvahu a zavolať na Národnú linku môže zmeniť životy žien a ich detí ohrozovaných násilím.

Zavolajte kedykoľvek na bezplatné číslo 0800 212 212. Napíšte kedykoľvek na e-mail: linkaprezeny@ivpr.gov.sk.

Pretože na Vás a na Vašom bezpečí záleží.

Skip to content