Materiály určené pre špecializované služby poskytujúce pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie.

Databáza postupov a nástrojov špecializovanej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie

Predkladaný dokument je rozšíreným opisom elektronickej databázy. Opisuje ciele, štruktúru a metodiku tvorby databázy. Vymedzuje špecializovanú podporu a ochranu žien zažívajúcich násilie, koncept dobrej praxe a jej kategórie. Predstavuje metodiku na hodnotenie dobrej praxe a spôsob kalkulácie, či daný nástroj je dobrou alebo potenciálne dobrou praxou.

Dokument obsahuje kompletný zoznam zozbieraných nástrojov a postupov bez selekcie vzhľadom na kritériá špecializovanosti a orientácie na ženy. Celkovo bolo zozbieraných 83 záznamových hárkov z celého Slovenska a 15 zo zahraničia. Zo všetkých 81 hodnotených nástrojov/postupov 11 (13,6%) bolo zhodnotených ako dobrá prax, 20 ( 24,7%) ako potenciálne dobrá prax a 11 (13,6%) nebolo možné posúdiť pre nedostatok informácií.

Dokument bol vytvorený v rámci Národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk. Bratislava, 2015

Na stiahnutie tu

   Dokument Databaza Postupov A Nastrojov   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 7.84 MB)

 

Metodika k poskytovaniu komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom

V Metodike sú uvedené postupy pri poskytovaní špecializovanej komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí na Národnej linke pre ženy a iných telefonických linkách, v poradenských centrách pre ženy a v bezpečných ženských domoch.

Obsahuje postupy spoločné pre všetky formy násilia na ženách, primárne však pre násilie v párových vzťahoch. Metodika je nadväzujúcim a komplementárnym dokumentom ku Štandardom komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie. Preto východiská a základné princípy sú rovnaké ako v Štandardoch a vzťahujú sa aj na Metodiku.

Dokument bol vytvorený v rámci Národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk. Bratislava, 2015

Na stiahnutie tu

   Dokument Metodika K Poskytovaniu Komplexnej Podpory   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 3.23 MB)

 

Štúdie o situácii osobitných skupín žien ohrozených násilím

  • Osobitné skupiny žien ohrozených násilím – rómske ženy
  • Osobitné skupiny žien ohrozených násilím – ženy z vidieckeho prostredia
  • Osobitné skupiny žien ohrozených násilím – staršie ženy
  • Osobitné skupiny žien ohrozených násilím – ženy so zdravotným postihnutím
Skip to content