Primárna prevencia

Cieľom Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách je utvárať a posilňovať systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup, zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom na ženách, ako aj o spôsobe jeho eliminácie.

Veríme, že znižovanie násilia v spoločnosti je možné len vďaka informovanej verejnosti, ktorá vie rozoznať násilie a citlivo podporiť ľudí ohrozených alebo zažívajúcich násilie. Preto sa venujeme primárnej prevencii  násilia najmä informovaním mladých ľudí, študentov a študentiek. V záujme systematizácie primárnej prevencie realizujeme aj odborné semináre pre pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníčky škôl a ponúkame informácie o tom, prečo je dôležité hovoriť s mladými ľuďmi aj o násilí a ako o ňom hovoriť .

Od roku 2018 od 25. novembra do 10. decembra organizujeme počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách kampaň „Zastavme násilie“ . Jej súčasťou je online kampaň na sociálnych sieťach, organizovanie verejných besied a diskusií.

PONÚKAME VÁM:

  • organizáciu besied a workshopov  pre základné, stredné a vysoké školy
  • organizáciu odborných seminárov pre pedagogických a odborných pracovníkov a pracovníčky škôl
  • možnosť zapojenia sa do osvetových aktivít kampane „Zastavme násilie“

V prípade záujmu o spoluprácu pri organizovaní týchto aktivít kontaktujte Katarínu Minarovičovú alebo regionálneho koordinátora/-rku vo Vašom regióne . Po dohode Vám vieme bezplatne zabezpečiť vedenie besied, workshopov, odborných seminárov, organizáciu a účasť odborníkov a odborníčok vo verejných diskusiách ako aj možnosť zapojenia sa do kampane „Zastavme násilie“.

Skip to content