Monitoring a výskum

Zlatým štandardom dobrej praxe tvorby verejných politík je navrhovanie opatrení a postupov na základe čo najlepšieho poznania objektívnych faktov. Prístup založený na dôkazoch umožňuje vytvárať politiky, ktoré majú väčšiu šancu na úspech a adekvátnejšie reagujú na problémy cieľových skupín. Podobne je to aj pri skúmaní už existujúcich intervencií. Zisťovanie ich efektivity, adresnosti a metód, ktoré fungujú a nefungujú, môže prispieť k skvalitneniu poskytovaných služieb a ich adresnosti. 

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách od roku 2015 pravidelne rozširuje poznatkovú bázu o násilí a aj o opatreniach na podporu ľudí, ktorí ho zažívajú alebo sú ním ohrození. Realizáciou kvalitatívnych a aj kvantitatívnych výskumov a monitoringov postupne dopĺňame a aktualizujeme dáta o viacerých oblastiach prevencie násilia páchaného na ženách alebo domáceho násilia.

Našim cieľom je realizovať také výskumy, ktoré môžu napomôcť tvorbe kvalitných verejných politík v oblasti násilia, vrátane legislatívnych a systémových opatrení pre zohľadňovanie potrieb obetí. Zistenia využívame aj pri tvorbe návrhov metodík a štandardov a najmä ich ponúkame a pripomíname relevantným inštitúciám a organizáciám. Veríme, že monitorovať a hodnotiť existujúce politiky, služby a intervencie a poukazovať na ich slabé a silné stránky je vyjadrením spoločenského záujmu na znižovaní násilia na ženách a domáceho násilia a na podpore a ochrane preživších.

Zrealizovali sme prvý reprezentatívny výskum domáceho násilia a prvý reprezentatívny výskum sexuálneho násilia na Slovensku. Každoročne zverejňujeme monitoring násilia na ženách a domáceho násilia v administratívnych dátach polície a súdov SR. V kvalitatívnych výskumoch sa venujeme situácii preživších, postupom a postojom pomáhajúcich profesií a ich úlohám.

Skip to content