ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

ALEJ Poradenské centrum 

Ambulantné špecializované sociálne poradenstvo, telefonická a ambulantná krízová intervencia, odhad rizika násilia a nebezpečia, vytváranie bezpečnostných plánov, psychologické poradenstvo a pomoc, práca s traumou, podporné skupiny,  právne poradenstvo a pomoc, finančné plánovanie, asistencia pri hľadaní bezpečného bývania a sprevádzanie. Poradenstvo a podpora v oblasti partnerského násilia, násilia po ukončení vzťahu, sexuálneho obťažovania a násilia, ekonomického násilia, nebezpečného prenasledovania – stalkingu a kyberstalkingu. 

0911417778 

alejporadenskecentrum@gmail.com      www.alej.eu

facebook

Aliancia žien – cesta späť, o.z(akreditovaný subjekt pomoci obetiam trestných činov)
SOS poradenstvo, špecializovaná krízová poradňa, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovane aj ubytovanie, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo, psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie, práca s násilníkom. 
Katarína Farkašová 
Korešpondenčná adresa: Nábělkova 2, 841 05 Bratislava 
alianciazien@alianciazien.sk
0903 519 550   
https://alianciazien.wordpress…

facebook

Brána do života, o.z.
Zariadenie núdzového bývania, krízové centrum, krízové stredisko, útulok, domov na pol ceste, detský domov, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne, psychologické a právne poradenstvo, rodinná terapia – asistované stretnutia, posilňovanie vzťahu rodič – dieťa, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracúvanie správ a posudkov.
M.Medveďovej 2-4, 851 03 Bratislava
pomoc@branadozivota.sk 
0915 439 245 
www.branadozivota.sk  facebook

Domov Dúha, o. z
Krízové stredisko, základné a špecializované sociálne poradenstvo, krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná terapia (partnerská terapia), mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho terapia, vypracovanie správ, posudkov, zabezpečenie vzdelávania, katamnestické sledovanie klienta a rodiny, vyhľadávanie ubytovania, žiadosti o sociálne byty, služby pre deti.
PhDr. Dagmar Povodová 
Korešpondenčná adresa: Stavbárska 6, Vrakuňa, 821 07 Bratislava
domovduha@domovduha.sk 
02 4552 3077, 0918 824 247
www.domovduha.sk  facebook

Kanisová & Kanis Advokátska kancelária s.r.o. (akreditovaný subjekt pomoci obetiam trestných činov)
Poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci, poskytnutie krízovej psychologickej intervencie, vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia, sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené. 
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
kanis@kanis.sk
0908 641 111
www.kanis.sk

Poradenské centrum Nádej

Krízové stredisko, krízové bývanie s utajenou adresou, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, podporné skupiny, rodinná terapia, vypracúvanie správ a posudkov, vykonávanie výchovných opatrení voči deťom, sprostredkovane advokátske zastupovanie.

Mokrohájska 3, Bratislava
office@centrumnadej.sk 
0905 463 425 
www.centrumnadej.sk 
facebook

Skip to content