Nasledujúce údaje ilustrujú dlhodobý vývoj v oblasti násilia na ženách v SR. Z hľadiska časového vývoja môžeme konštatovať všeobecný pokles násilnej kriminality v SR a tomu adekvátne aj pokles násilia na ženách.

Nasledujúce údaje ilustrujú dlhodobý vývoj v oblasti násilia na ženách v SR. Z hľadiska časového vývoja môžeme konštatovať všeobecný pokles násilnej kriminality v SR a tomu adekvátne aj pokles násilia na ženách. Výrazne stúpajúci trend je iba v ohlasovaní trestných činov v oblasti sexuálneho násilia ako aj partnerského násilia, čo však vzhľadom na prevalenčné výskumy môže skôr znamenať vyššiu dôveru obetí v systém a tým vyšší počet nahlásených a stíhaných skutkov, resp. dôraznejší postup polície pri stíhaní takéhoto násilia. Pozitívny vývoj je možné sledovať v oblasti poklesu počtu vrážd resp. zabití žien partnerom.

Celkový počet obetí, z toho žien (2010-2018) vybraných násilných a mravnostných trestných činov (TČ) vo vzťahu k domácemu a partnerskému násiliu (Zdroj: Štatistiky Prezídia PZ)

 

V roku 2018 rukou zomrelo rukou svojho súčasného alebo bývalého partnera 5 žien, 4 muži boli zabití svojimi partnerkami. Najviac smrteľných obetí bolo v rámci domáceho násilia, kde bolo až 14 vrážd alebo zabití.  V policajných štatistikách bolo vedených 1608 záznamov partnerského a domáceho násilia za rok 2018 (s výnimkou vrážd a zabití). Z toho 52 % tvorilo partnerské násilie na ženách, 42 % domáce násilie medzi inými blízkymi osobami ako partnermi a 5 % partnerské násilie na mužoch.

Súdne štatistiky partnerského násilia za rok 2018

Z celkového počtu 893 páchateľov bolo 761 odsúdených súdom a v 45 prípadoch bola uzatvorená dohoda o vine a treste. V 90 % súdnych prípadov boli teda obžalovaní odsúdení a bol im stanovený trest. V 4 % došlo k oslobodeniu obžalovaného a v 2 % bol prípad postúpený inému orgánu. Ostatné možnosti ukončenia trestného konania sa objavovali len sporadicky. Ak sa pozrieme na udelenie trestu odňatia slobody – na základe dát k nemu došlo v 764 prípadoch, čo je 90 % zo všetkých odsúdených, či už súdom alebo v rámci dohody o vine a treste. Z tohto počtu bolo uložených 39 % trestov odňatia slobody nepodmienečne a 61 % trestov s podmienečným odkladom. Ak sa pozrieme na pomer uložených trestov z celkového počtu páchateľov  v dátach, nepodmienečné tresty odňatia slobody dostalo 33 % z nich a trest odňatia slobody s podmienečným odkladom 52 %.

Zdroj údajov: MS SR

Indikátory EÚ

EÚ zaviazala členské štáty, aby bojovali proti násiliu voči ženám. Podľa Pekingského akčného plánu akcií je násilie voči ženám definované ako akt rodovo založeného násilia, ktoré vyúsťuje alebo pravdepodobne vyústi do fyzického, sexuálneho alebo mentálneho poškodenia žien, vrátane vyhrážok takýchto činov, donútenia alebo zajatia, či sa realizuje na verejnosti alebo v súkromí.

Viac o indikátoroch EÚ >

Skip to content