Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ) bola zriadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Jej prevádzka bola spustená 1. 2. 2015. 

Aktuálne je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie súčasťou projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.

“Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

Skip to content