Násilie na ženách a rodovo podmienené násilie

Ženy sa stávajú obeťami domáceho násilia následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. O špecifikách násilia na ženách sa môžete viac dozvedieť v tejto sekcii.

POJMY

Rodovo podmienené násilie sú všetky činy násilia, ktoré je namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia. Rodovo podmienené násilie je porušenie ľudských práv a porušenie zákazu diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania.

Viac o pojmoch >

FORMY NÁSILIA

Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje vo formách fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického násilia. Prevažná väčšina páchateľov sú muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej nerovnosti v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti. 

Viac o formách násilia >

MÝTY A FAKTY

Skúsenosti ukazujú, že s problémom domáceho násilia – najmä násilia na ženách – sa ešte stále spája veľa rôznych mýtov a predsudkov. Existuje obrovský rozpor medzi faktami (rozsah problému, jeho príčiny a pozadie) a názormi na túto tému. 

Viac o mýtoch a faktoch >

PRÍČINY

Príčiny domáceho násilia a/alebo násilia na ženách sú komplexné, historicky a spoločensky podmienené. Právo muža ako hlavy rodiny „zjednať poriadok“ – teda biť svoju manželku a deti – nachádzalo po stáročia podporu v právnych aj kultúrnych normách. 

Viac o príčinách násilia >

NÁSLEDKY NÁSILIA

Čím dlhšie sú ženy vystavené rôznym stratégiám uplatňovania násilia, tým ťažšie pre ne bude oslobodiť sa od nich. Týrajúci muž získava v tejto situácii čoraz väčšiu prevahu. Pokusy o útek a odpor majú často za následok ešte tvrdšie použitie násilia. 

Viac o následkoch násilia >

VÝSKYT

Násilie na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj v podmienkach SR, napriek tomu má vysokú latenciu. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia.  

Viac o výskyte násilia >

Skip to content