METODIKA K POSKYTOVANIU KOMPLEXNEJ PODPORY A OCHRANY ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE A ICH DEŤOM

V Metodike sú uvedené postupy pri poskytovaní špecializovanej komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí na Národnej linke pre ženy a iných telefonických linkách, v poradenských centrách pre ženy a v bezpečných ženských domoch. Obsahuje postupy spoločné pre všetky formy násilia na ženách, primárne však pre násilie v párových vzťahoch. Metodika je nadväzujúcim a komplementárnym dokumentom ku Štandardom komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie. Preto východiská a základné princípy sú rovnaké ako v Štandardoch a vzťahujú sa aj na Metodiku.

   Pen2 Metodika Pre Okp   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 3.4 MB)

 

ŠTANDARDY KOMPLEXNEJ PODPORY A OCHRANY ŽIEN ZAŽÍVAJÚCICH NÁSILIE

Dokument je východiskovým a ideovým dokumentom pre nastavovanie účinnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí. Štandardy špecializovaných podporných služieb boli vypracované ako jedna z úloh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. Dokument popisuje participatívny proces jeho vytvárania a možnosti využitia štandardov. Kľúčovými pre ich aplikáciu v praxi sú ľudsko-právne východiská a princíp rovnosti žien a mužov. Dokument sa venuje analýze základných princípov špecializovanej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí a na jej základe predkladá dizajn komplexného systému podpory a ochrany, načrtávajúc úlohu zastrešujúceho Koordinačno-metodického centra a jednotlivých druhov podpory a ochrany.

   Pen2 Standardy Final Pre Okp   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.9 MB)

 

ODBORNÉ USMERNENIE MZ SR O POSTUPE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ŽENE OHROZENEJ NÁSILÍM

Číslo: 22247/2008 – OZS, 5. novembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) vydalo toto usmernenie pre zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím.

ODBORNÉ USMERNENIE MZ SR O POSTUPE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRI OZNAMOVANÍ PRÍPADOV PODOZRENIA ZO SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA OSÔB VO VEKU DO 18 ROKOV

Celé znenie odborného usmernenia MZ SR o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zenužívania osôb vo veku do 18 rokov.

Neskôr novelizované nasledovným predpisom: Odborné usmernenie MZ SR o príznakoch a diagnostike zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby a o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby

Toto odborné usmernenie upravuje príznaky a diagnostiku zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby, postup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti3) (ďalej len „poskytovateľ“) pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby (ďalej len „prípady podozrenia“) prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu (ďalej len „orgán činný v trestnom konaní“) podľa osobitného predpisu.

PRÍRUČKA O SYNDRÓME CAN

Príručka o syndróme CAN Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislava, 2013

Anotácia: Cieľom metodickej príručky je popísať príznaky týrania, zneužívania a zanedbávania detí a popísať kompetencie odborných pracovníkov v rámci pomoci deťom s CAN syndrómom. Text príručky je rozdelený do dvoch celkov. V prvej časti sa nachádza popis príznakov fyzického, psychického týrania detí , sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí. Táto časť práce je spracovaná spoločne jednotlivými odborníkmi tak, aby bolo možné identifikovať jasne a zreteľne symptómy jednotlivých prejavov týrania, zneužívania aj zanedbávania v jednotlivých štádiách rozvoja tejto patológie.

Vždy teda uvádzame, ako sa prejavujú príznaky v počiatočných fázach, počas ďalšieho rozvoja a nakoniec aj v štádiu ťažkej symptomatológie. Okrem príznakov triedime jednotlivé druhy a formy týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania dieťaťa. Zvláštnu pozornosť venujeme rodine dieťaťa v kontexte CAN syndrómu. Veľmi stručne popisujeme aj špecifické formy násilia páchaného na deťoch. V druhej časti práce sme sa pokúsili stručne popísať úlohu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v procese manažovania odbornej práce s dieťaťom, u ktorého je závažné podozrenie na syndróm CAN. Jednotliví odborníci, zastupujúci orgány činné v trestnom konaní, pediatrov, psychológov , pedagógov z rôznych systémov podieľajúcich sa na riešení problematiky syndrómu CAN tu popisujú základné úlohy a možnosti svojho odboru v kontexte kooperácie pri odbornej pomoci dieťaťu.

   Odborné usmernenie MZ SR   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 820.31 KB)
Skip to content