ODPORÚČANÉ ZARIADENIA PRE OBETE RODOVO-PODMIENENÉHO A DOMÁCEHO NÁSILIA

Centrum sociálnych služieb, Krupina  (akreditovaný subjekt na pomoc obetiam trestných činov)
Zariadenie núdzového bývania, sociálnoprávne poradenstvo, skupinová terapia – podporné skupiny, mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ, sprostredkovane aj krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, psychologické a právne poradenstvo, psychoterapia, rodinná terapia.

Mgr. Anna Surovcová 
Sládkovičova 39, 963 01 Krupina
aninasur@gmail.com  css.krupina@gmail.com  
0903 9693 45, 0917 565 063, 0948 122 486 
www.css-ka.sk  facebook

OSTATNÉ ZARIADENIA

Krízové centrum SOS n.o., Školská č. 7, 979 01 Rimavská Sobota
Zariadenie núdzového bývania, útulok, odborná a právna pomoc klientkam.
Školská 7, 979 01 Rimavská Sobota
PaedDr. Helena Husárová
skola@szsrs.edu.sk
0475811 930
http://rimavskasobota.virtualne.sk/krizove-centrum-sos.html

Zariadenie núdzového bývania Náruč
Zariadenie núdzového bývania, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ a posudkov, údržba šatstva, záujmová činnosť.
Mgr. Anna Vraniaková
ul. Boženy Nemcovej 25, 977 01 Brezno
anna.vraniakova@brezno.sk
znb@brnet.sk
048 6306 240, 048 6187409
www.brezno.sk/socialna-pomoc

Skip to content