Na Slovensku mimovládne feministické organizácie realizovali celonárodnú kampaň po prvý raz v roku 2001 pod názvom Piata žena. Predchádzalo jej intenzívne a dlhodobé úsilie (približne od roku 1998) viacerých ženských organizácií medializovať tému násilia na ženách z feministického hľadiska.

Vďaka publikáciám Aspektu a združenia Pro Familia na tému násilia na ženách a vďaka práci s médiami mohlo sedem MVO v roku 2001 vstúpiť do tejto medzinárodnej aktivity. Kampaň trvala až do februára 2002. Pripravili ju Pro Familia (www.profamilia.sk), Možnosť voľby (www.moznostvolby.sk), Fenestra (www.fenestra.sk), Eset (dnes EsFem, www.esfem.sk), Aspekt (www.aspekt.sk), Altera (www.altera.sk, neskôr aj Podisea) a Aliancia žien Slovenska (www.alianciazien.sk). V roku 2002 sa uskutočnil druhý ročník celonárodnej kampane. Obe celonárodné kampane organizovali výlučne MVO za finančnej podpory zahraničných a domácich nezávislých donorov, oficiálne inštitúcie ju nepodporili finančne ani oficiálnym vyhlásením.

KAMPAŇ RADY EURÓPY ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH

Rada Európy  na konferencii  konanej dňa 22. novembra 2006 v Madride odštartovala prvú  celoeurópsku kampaň ZASTAVME DOMÁCE NÁSILIE NA ŽENÁCH.

Vo výzve k 46 členským štátom RE predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy René van der Linden a komisár pre ľudské práva Thomas Hammarberg zdôraznili, že domáce násilie je jednou z najrozšírenejších foriem zásahu do ľudskej dôstojnosti. Násilie páchané na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom. Nie je tomu inak ani v Slovenskej republike. Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR v prípade trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby v byte (nie na verejnosti) tvorili ženy nad 15 rokov 93 % obetí v roku 2004 a až  94,4 % v roku 2006.

K tejto výzve sa postupne počas roka začali pripájať národnými kampaňami aj jednotlivé členské štáty Rady Európy, v ktorých kampane prebiehajú na európskej, parlamentnej aj lokálnej – regionálnej úrovni.

Celoeurópska kampaň ako aj národné kampane prebiehajú počas roka 2007 a ich ukončenie sa predpokladá na marec 2008. Na uvedenej konferencii v Madride ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová potvrdila, že Slovensko sa hlási k tejto celoeurópskej aktivite aj na národnej úrovni, pričom gestorom jej plnenia za vládu Slovenskej republiky bude Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K plneniu aktivít kampane sa prihlásili aj ďalšie rezorty, napríklad rezort školstva, zdravotníctva, vnútra, ktoré spolupracujú pri niektorých vybraných aktivitách realizovaných v rámci kampane.

NÁRODNÁ KAMPAŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Národná kampaň Slovenskej republiky bola oficiálne spustená a predstavená dňa 22. novembra 2007. Počas vianočných sviatkov bude úmyselne utlmená a od 15.1.2008 do 8.marca 2008 bude zrealizovaných viacero mediálnych a informačných aktivít zameraných na jednotlivé cieľové skupiny.

ORGANIZÁTORI KAMPANE

Národnú kampaň Slovenskej republiky iniciovalo a gestoruje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzhľadom na jej európsky rozmer ministerstvo úzko spolupracuje s Informačnou kanceláriou Rady Európy s cieľom, aby národná kampaň SR bola realizovaná v líniách a výzvach celoeurópskej kampane.

Národná kampaň SR je prvou vládnou kampaňou v tejto oblasti a preto sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodlo na nej spolupracovať s mimovládnymi organizáciami združenými pod iniciatívu s názvom Piata žena, ktorá sa stala mediálne známou organizovaním prvých mediálnych kampani určených na odtabuizovanie témy domáceho násilia na Slovensku.

CIELE NÁRODNEJ KAMPANE SR

 • na národnej úrovni pozdvihnúť povedomie o tom, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv a každého občana viesť k tomu, aby toto násilie odmietal;
 • informovať verejnosť o tom, že základným dôvodom fenoménu násilia voči ženám je nerovnomernosť rozdelenia moci v spoločnosti a upozorniť  na potrebu odstraňovať rodové stereotypy v spoločnosti;
 • informovať verejnosť o formách násilia a možnostiach pomoci pre obete násilia;
 • skvalitniť prácu pomáhajúcich profesií za účelom empatického, profesionálneho a citlivého prístupu k obetiam;
 • podporiť plnenie úloh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008.

CIEĽOVÉ SKUPINY KAMPANE

 • široká verejnosť – podnietiť verejnú diskusiu o príčinách, špecifikách a dôsledkoch domáceho násilia ako aj informovať o možnostiach aktívnej participácie pri eliminácii násilia;
 • mladí ľudia – ujasniť a stanoviť chápanie nulovej tolerancie domáceho násilia voči ženám;
 • politická reprezentácia – vzbudiť záujem o prebratie politickej zodpovednosti za riešenie problematiky domáceho násilia
 • ženy – obete akejkoľvek formy domáceho násilia – poskytnúť a sprístupniť im informácie a odborné rady, dostupné služby špecializovaných organizácií v regiónoch.

AKTIVITY NÁRODNEJ KAMPANE SR

 • zorganizovanie odborných konferencií, tlačových konferencií a seminárov s odborníkmi na tému domáceho násilia;
 • vytvorenie novej informačnej internetovej stránky ww.zastavmenasilie.sk, ktorá okrem užitočných informácii poskytne aj všetky dostupne kontakty na organizácie a inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia;
 • poskytovanie školiacich a tréningových aktivít pre pomáhajúce profesie;
 • tvorba, publikovanie a diseminácia odborných brožúr a informačných letákov určených pre cieľové skupiny;
 • odborná spolupráca na celoštátnej súťaže Olympiáda ľudských práv, ktorej ústrednou témou bude problematika domáceho násilia;
 • zaangažovanie ostatných inštitúcií verejnej správy do spolupráce na aktivitách kampane
Skip to content