Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách za roky 2016 – 2017

Média a ich obsahy tvoria dôležitú súčasť každodenného života. S využitím technológií dnes viac ako kedykoľvek predtým zohrávajú kľúčovú úlohu v procese socializácie jednotlivca ako ich prijímateľa. Média však kultúru nielen reflektujú, ale ju aj aktívne spoluvytvárajú. Monitoring médií a reklamy za roky 2016 – 2017 skúma spravodajské výstupy a marketingovú komunikáciu v kontexte informovania o násilí páchanom na ženách v rozpätí rokov 2016 – 2017. Predkladaná správa upozorňuje na to, ako reprodukovanie rodových stereotypov posilňuje status quo a potvrdzuje postoje spoločnosti, ktoré tolerujú násilie na ženách.

   Monitoring Medii 2016 2017   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.11 MB)
 

Staršie správy a výskumy

Národné indikátory násilia páchaného na ženách: Návrh sústavy indikátorov a premenných z oblasti násilia páchaného na ženách

Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchanom na ženách na Slovensku : Representative Research on Prevalence and Experience of Women with Violence against Women (VAW) in Slovakia. Bodnárová, Bernardína; Filadelfiová, Jarmila; Holubová, Barbora, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, 2008

Programy pre prácu s mužmi – páchateľmi násilia na ženách v partnerských vzťahoch(2010) .pdf

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2009 1.časť /2.časť /3.časť

Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Andruchová Jana, Bartoňová Katarína, Bosá Monika, Filadelfiová Jarmila, Magurová Zuzana, Mesochortisová Adriana, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2005. Stiahnuť Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky (PDF formát, 1519 KB)

Monitorovacia správa o stave vykázaní zo spoločného obydlia 15. 12. 2008 – 31. 3. 2010. Správa sa viaže k novelizácii Zákona o policajnom zbore, ktorou boli rozšírené kompetencie polície o možnosť vykázania násilníka zo spoločného obydlia na 48 hodín.

 

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011 >

 

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Kvôli veľkosti výskumnej správy je rozdelená na 4 súbory:

Celá správa Monitoring sociálnych služieb

Skip to content