Naše projekty

Vytvorenie Koordinačno – metodického centra (KMC) prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania. Na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystaveným násiliu, ktorý vychádza z dlhoročnej skúsenosti v tejto oblasti.

Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Skip to content