Základné publikácie vydané verejnou správou alebo mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázke násilia na ženách. Viac titulov nájdete v Databáze rodovej kompetencie alebo v knižnici Aspektu.

 

PUBLIKÁCIE MPSVR A IVPR/KMC

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách Databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci a ochrany žien zažívajúcich násilie Metodika poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (pre sociálnu oblasť) Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti Osobitné skupiny ohrozených žien násilím.

PUBLIKÁCIE MVO

Základné publikácie vydané mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú otázke násilia na ženách. Viac titulov nájdete v Databáze rodovej kompetencie alebo v knižnici Aspektu. Násilie páchané na ženách Autorský kolektív. Fenestra, 2011 Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o možnostiach ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

KNIŽNICA ASPEKTU

Je potrebné Konať proti násiliu na ženách. O tom ako si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU, ktorá je pre vás prístupná každý utorok a štvrtok.   K problematike násilia páchaného na ženách nájdete v knižnici aj tieto tituly:  Berry, Dawn Bradley: The Domestic Violence Sourcebook : Everything You Need to Know. 3. vyd. Los Angeles : Lowell House, 1998.

KAMPANE

Na Slovensku mimovládne feministické organizácie realizovali celonárodnú kampaň po prvý raz v roku 2001 pod názvom Piata žena. Predchádzalo jej intenzívne a dlhodobé úsilie (približne od roku 1998) viacerých ženských organizácií medializovať tému násilia na ženách z feministického hľadiska.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Aspekt 3/1998, Násilie I. Aspekt 1/1999, Násilie II. Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie na Slovensku. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, Bratislava 2002. Bodnárová, B. – Filadelfiová, J.: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR.

Skip to content