Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti. Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne.

Autorka: Slávka Karkošková

Štúdia prináša komplexný pohľad na problematiku a neuralgické body súčasnej praxe súdnych znalcov a súdnych znalkýň v odbore psychológia a psychiatria, ktoré majú potenciálne sekundárny viktimizačný dopad na ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a najmä ponechávajú deti ďalšiemu škodlivému pôsobeniu násilia, ktorého sa vo väčšine prípadov dopúšťa na ich matke jej partner/otec detí. Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť najaktuálnejšie výskumné poznatky týkajúce sa problematiky domáceho násilia v kontexte poručenských sporov, bez poznania ktorých profesionáli  a profesionálky riskujú, že sa budú v posudzovaní predmetných káuz opierať skôr o subjektívne dojmy a predsudky, než vedecky podložené poznatky. Publikácia je určená primárne súdnym znalcom a súdnym znalkyniam a sudcom a sudkyniam, ktorí a ktoré sa zaoberajú problematikou poručenských sporov, zároveň však aj tým profesionálom, ktorí problematiku domáceho násilia riešia na trestnoprávnej úrovni, vrátane policajných vyšetrovateľov a vyšetrovateliek a prokurátorov a prokurátoriek. Publikácia môže byť užitočná aj pre advokátov, sociálne pracovníčky a sociálnych pracovníkov pôsobiacich na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR a pracovníčky zariadení poskytujúcich pomoc a poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu:

   Znalecke Posudzovanie Domaceho Nasilia V Kontexte Porucenskych Sporov O Deti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.6 MB)
 

Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách.

Autori: Róbert Vavro, Katarína Farkašová

Cieľom štúdie je sumarizovať východiská pre prácu s páchateľmi násilia na ženách, popísať situáciu na Slovensku z pohľadu aktuálnej legislatívy, ako aj skutkový stav, definovať štandardy a postupy pre programy práce s páchateľmi násilia na ženách, ako aj systém ich aplikácie a akreditácie, pomenovať zúčastnené inštitúcie a navrhnúť postup implementácie programov. Cieľovou skupinou Štandardov a postupov zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách sú najmä zástupcovia a zástupkyne relevantných inštitúcií s vplyvom na riešenie problematiky, a to probační a mediační úradníci a úradníčky, Ministerstvo spravodlivosti SR, súdy, prokuratúra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalší.

Na stiahnutie tu:

   Standardy A Postupy Zavedenia Socialno Intervencnych Programov Pre Pachatelov Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.13 MB)

Odhad nebezpečenstva násilia na ženách. Metodologické východiská pre pomáhajúce profesie.

Autori: Zuzana André, Andrej Kuruc

Správna a rýchla identifikácia nebezpečenstva násilia je kľúčová pre poskytovanie vhodnej podpory, ochrany a bezpečia pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Odhad nebezpečenstva násilia, čiže zistenie rizika násilia, je preto podmienkou pre vytváranie plánov bezpečia. Napomáha tiež k rozoznávaniu prípadov, kedy je nebezpečenstvo násilia tak vysoké, že žene a jej deťom hrozí závažné násilie či smrť, čím môže predchádzať výskytu takýchto násilných útokov. Hlavným cieľom tejto príručky je teda ponúknuť profesionálom a profesionálkam z rôznych oblastí a inštitúcií (napr. polícia, prokuratúra, samosprávny kraj, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládne organizácie, atď.) praktickú podporu v procese vyhodnocovania nebezpečenstva násilia, ktoré hrozí žene zažívajúcej násilie a jej deťom a inšpirovať ich k diskusii o možnostiach zavádzania takéhoto procesu v rámci svojich postupov.

Na stiahnutie tu:

   Odhad Nebezpecenstva Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 753.92 KB)

Metodika práce s páchateľmi násilia na ženách v penitenciárnej starostlivosti. Podmienky Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Autori: Róbert Vavro, Jozef Hutta, Katarína Karásková

Cieľom predkladanej metodiky je navrhnúť konkrétne systémové opatrenia terciárnej prevencie na zníženie, resp. zabránenie recidívy širokej palety trestných činov, ktorých zjednocujúcim znakom je násilie páchané na ženách. Je určená predovšetkým štátnym inštitúciám a organizáciám pôsobiacim v oblasti trestného práva, ktoré zodpovedajú za vytvorenie a nastavenie systému poskytovania programov pre páchateľov násilia na ženách, určenie štandardov kvality programov, ich poskytovateľov a ich akreditácie, financovania programov, a aj konkrétne zaobchádzanie s páchateľmi. Taktiež je určená inštitúciám a organizáciám zaoberajúcich sa ochranou žien, ktoré zažívali násilie, ako aj tým, ktorí sa venujú vzdelávaniu odborníkov a odborníčok pre prácu s páchateľmi.

Metodika sa zaoberá úzko vymedzenou oblasťou pôsobenia terciárnej prevencie a tým aj špecifickou vzorkou páchateľov, ktorí boli za svoje činy odsúdení a svoj trest vykonávajú v ústave na výkon trestu odňatia slobody (t.j. nepodmienečne), čím sa stali predmetom činnosti zložiek pôsobiacich v oblasti penitenciárnej starostlivosti, konkrétne najmä Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Metodiku si môžete stiahnuť tu:

   Metodika Prace S Pachatelmi Nasilia Na Zenach V Penitenciarnej Starostlivosti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 480.84 KB)

Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre pomáhajúce profesie

Autori a autorky: Jana Jablonická Zezulová, Andrej Kuruc, Martin Macko, Romana Schlesinger

Cieľom tejto štúdie je zmapovanie problému, ktorému čelia mnohí LGBT ľudia (lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia) vo svojich rodinách v súvislosti so zverejnením svojej identity (coming out). Neraz sa mnohí mladí ľudia stretávajú nielen s neprijatím zo strany blízkych, ale aj s horšími dôsledkami ako je vyvíjanie psychického tlaku, vyhrážanie sa, či dokonca zažívanie fyzického násilia. Spracované príbehy ľudí, ktorí sa so svojimi problémami obrátili na poradenské Q-centrum pre LGBT komunitu poukazujú na fakt, že sa nejedná o výnimky a veľa mladých LGBT ľudí prechádza v čase coming outu ťažkým a komplikovaným obdobím. Ľudia poskytujúci služby pomoci a asistencie v týchto situáciách často nechtiac reprodukujú predsudky a mýty o homosexualite a LGBT ľuďoch vo všeobecnosti. Napríklad Istanbulský dohovor priamo vo svojom výklade konštatuje, že gejovia, lesby a bisexuálni ľudia, ktorí sú obeťami domáceho násilia sú často vylúčení a vylúčené z podporných služieb z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Ešte väčší problém môžu mať transrodové osoby, ktoré nezodpovedajú tomu, čo spoločnosť začleňuje do kategórie „muž“ alebo „žena“.  Okrem zákazu diskriminácie dohovor hovorí aj o pozitívnych opatreniach na zabezpečenie toho, aby preventívne opatrenia výslovne riešili a zohľadňovali potreby zraniteľných osôb.Preto sme sa rozhodli prostredníctvom prieskumu zmapovať výskyt násilia voči LGBT ľuďom zo strany rodičov a blízkych, ako aj jeho dopady na zdravie a celkovú životnú spokojnosť LGBT ľudí. Ďalším cieľom dokumentu je  ponúknuť odporúčania a metodické východiská pre pomáhajúce profesie, ktoré riešia problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia a môžu sa vo svojej práci stretnúť s LGBT klientmi a klientkami.

Cieľovou skupinou materiálu sú pomáhajúce profesie ako psychológovia a psychologičky, sociálni pracovníci a pracovníčky, zamestnanci a zamestnankyne poradenských centier, krízových stredísk, MVO poskytujúcich služby osobám, ktoré zažili domáce alebo rodovo podmienené násilie.

Štúdia tu:

   Studia Vyskytu A Metodika Ako Riesit Domace Nasilie Na Lgbt Ludoch Pre Pomahajuce Profesie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.46 MB)

Mama, ľúbiš ma? Rekonštrukcia vzťahu matka – dieťa poškodeného násilím medzi rodičmi. Metodická príručka. (Dostupná aj v anglickej verzii nižšie)

Autorky: Apolónia Sejková, Slávka Hricová, Monika Kolcúnová, Zuzana André

Publikácia je odozvou na potreby poradenskej praxe a preto sa zameriava na riešenie otázok spojených s výchovou dieťaťa / detí po odchode z násilného vzťahu. Cieľom publikácie je tak ponúknuť odpovede, ako čo možno na najnižšiu možnú mieru eliminovať dopad násilného vzťahu rodičov na dieťa / deti, obmedziť trvalé následky, ktoré si deti ponesú so sebou po celý život a zlepšiť ich schopnosť vytvárať vzťahové väzby v dospelosti.

Príručka na stiahnutie tu:

   Mama Lubis Ma Metodicka Prirucka   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.18 MB)
   Mum Do You Love Me Guideline   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 9.95 MB)

Poznatky zo zahraničných forenznych a zdravotníckych postupov v prípadoch sexuálnej viktimizácie

Autorky: Slávka Karkošková, Beáta Grešš Halász

V posledných troch dekádach bola v zahraničí zaznamenaná signifikantná reforma v oblasti ochrany práv obetí sexuálnych trestných činov. V mnohých krajinách boli vybudované špecializované, multidisciplinárne a precízne koordinované služby pre obete, zamerané na poskytovanie komplexnej starostlivosti o ne, ideálne „pod jednou strechou“. Cieľom takýchto služieb je na jednej strane citlivým prístupom znižovať riziko druhotnej viktimizácie obetí, na druhej strane zvyšovať šance vo vymožiteľnosť práva dôkladnejším zberom dôkazov, ktoré môžu byť v trestnom konaní užitočné. Hlavnú rolu v tomto ohľade zohrávajú špeciálne školené zdravotníčky a/alebo zdravotníci. V niektorých krajinách sú to sestry (známe pod označením sexual assault nurse examiner – SANE), inde zas lekárky a lekári (sexual assault forensic examiner – SAFE).

Obsah tejto publikácie vychádza prevažne zo zahraničných manuálov, ktoré podrobne popisujú východiská a postupy forenznej a zdravotníckej starostlivosti sestier (SANE) o obete sexuálnych útokov. SANE sestry sú špeciálne školené na to, aby dokázali v prípade potreby plniť viacero úloh zároveň, t.j. ponúknuť obetiam forenzné a zdravotnícke vyšetrenie aj krízovú intervenciu, ktorej súčasťou je i poskytnutie psychoedukácie a sociálneho poradenstva. Starostlivosť o obete sexuálnych útokov je v podaní SANE sestier flexibilnejšia a finančne úspornejšia než starostlivosť zabezpečovaná početnejším tímom intervenujúcich osôb. Samozrejme, takýto model intervencie predpokladá nielen kvalitne vyškolené sestry, ale aj ich vedomostiam a zručnostiam zodpovedajúce kompetencie, náležite ukotvené v príslušnej vnútroštátnej legislatíve. Viaceré pracovné výkony, ktoré sú integrálnou súčasťou práce SANE sestier, prekračujú rámce aktuálne platnej slovenskej legislatívy (napr. odber moču a/alebo vzorky krvi na toxikologickú analýzu je u nás možný iba na základe pokynu lekárky/lekára; niektoré administratívne úkony sú viazané väčšinou na lekárku/lekára). Legislatíva však nie je nemenná.

Problematika vymedzenia a odstupňovania kompetencií sestier je v poslednom období značne diskutovanou témou v medzinárodnom kontexte (v rámci ktorého je v súvislosti s predmetnou problematikou zaužívaný pojem Advanced Practice Nurse, u nás prekladaný ako sestra s pokročilou praxou) i v priestore slovenského zdravotníctva (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) a relevantnej odbornej literatúry. Procesy zefektívňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti možno časom aj na Slovensku vytvoria podmienky pre kreovanie špecifickej roly sestier v starostlivosti o obete sexuálnych útokov.

Publikácia na stiahnutie tu:

   Poznatky Zo Zahranicnych Forenznych A Zdravotnickych Postupov V Pripadoch Sexualnej Vitkimizacie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.9 MB)

AKO VYUČOVAŤ O DOMÁCOM NÁSILÍ. METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽOV A UČITEĽKY.

Autorky: Mgr. Lívia Nemcová, PhD., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.,
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Vydavateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017

Predložené metodické listy sú určené pre vyučujúcich a vyučujúce rôznych predmetov, kde prierezovo  je  problematika  domáceho  násilia  ako  porušovania  ľudských  práv  realizovaná. Predmetom metodickej príručky je problematika domáceho násilia ako vážneho sociálneho javu, ktorých dôsledky riešime často v školskom prostredí.
Metodické  listy  obsahujú  päť  tém,  ku  ktorým  je  priradených  niekoľko  zaujímavých  aktivít, ktoré  je  možné  realizovať  ako  súčasť  inej  vyučovacej  hodiny  alebo  ako  samostatnú vyučovaniu  hodinu.  V rámci  jednotlivých  tém  je  možné  aktivity  tvorivo  modifikovať  do viacerých vyučovacích predmetov.

Na stiahnutie tu

   Fridrichova Nemcova Rovn Anova Ako Vyucovat O Domacom Nasili   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.75 MB)

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl “Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie”

Autorky: Barbora Burajová, Sára Činčurová

S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch, či už ako priamych obetiach alebo svedkoch násilia v rodinách, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci a pedagogické a odborné zamestnankyne zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie násilia. Účelom tejto príručky je doplniť znalosti o násilí na ženách a domácom násilí s cieľom zvýšiť možnosti vzdelávacích inštitúcií prispieť k prevencii násilia, ktoré zažívajú deti a mládež vo svojich rodinách.

Príručka na stiahnutie v slovenskom aj maďarskom jazyku:

Situacia Deti Svedkov Domaceho Nasilia Vyzvy A Moznosti Intervencie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.59 MB)
A Nok Elleni Eroszak Es A Csaladon Beluli Eroszak   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 998.07 KB)

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách:

Metodika postupu polície v prípadoch domáceho násilia.

Aut.: Burajová B., Kuruc A., Pietruchová O.

   21 Metodika Odhad Rizika Policia Revizia 2019   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.06 MB)
Skip to content