V tejto sekcii nájdete informácie o legislatíve, týkajúcej sa násilia na ženách a domáceho násilia, ako aj prehľad strategických a ľudskoprávnych dokumentov tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni.

Domáce násilie

Domáce násilie je v právnom poriadku SR definované v zákone o obetiach. “Trestným činom domáceho násilia trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.” Teda za domáce násilie sa považuje násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby.

K domácemu násiliu sa viaže celá rada zákonov a strategických materiálov na medzinárodnej a domácej úrovni, ktorých prehľad nájdete tu:

Skip to content