Vzdelávanie

Jedným zo štyroch základných pilierov boja proti násiliu na ženách a aj agendy Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách je vzdelávanie relevantných profesií zapojených do riešenia konkrétnych prípadov násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

Profesionálom a profesionálkam z polície, prokuratúry a súdov SR ako aj iných pomáhajúcich profesií, najmä z oblasti psychológie, sociálnej práce a zdravotníctva, ponúkame vzdelávanie zamerané na zvýšenie citlivosti voči potrebám žien zažívajúcich násilie a ich detí ako aj iných obetí domáceho násilia.

Vzdelávanie poskytujeme na základe osvedčených programov, ktoré vieme prispôsobiť možnostiam a potrebám cieľových skupín. Veríme, že poskytovanie vzdelávania na regionálnej úrovni prehlbuje aj možnosti vzájomného porozumenia a spolupráce rôznych aktérov. Preto pri poskytovaní vzdelávania v čo najširšej miere využívame ako lektorky odborníčky a odborníkov z praxe, v priamom kontakte s osobami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím. V prípade záujmu o vzdelávanie o rôznych aspektoch násilia na ženách a domáceho násilia kontaktujte Michaelu Jankovičovú alebo regionálneho koordinátora/-rku vo Vašom regióne. Po dohode Vám vieme bezplatne zabezpečiť lektorovanie vzdelávacích programov.

Skip to content