EÚ zaviazala členské štáty, aby bojovali proti násiliu voči ženám. Podľa Pekingského akčného plánu akcií je násilie voči ženám definované ako akt rodovo založeného násilia, ktoré vyúsťuje alebo pravdepodobne vyústi do fyzického, sexuálneho alebo mentálneho poškodenia žien, vrátane vyhrážok takýchto činov, donútenia alebo zajatia, či sa realizuje na verejnosti alebo v súkromí.

Iniciatívy EÚ proti násiliu voči ženám sú zamerané predovšetkým na násilie partnerov v súkromí. To je násilie, ktoré sa stáva najmä v súkromí a realizuje ho súčasný alebo predchádzajúci partner. Násilie zahŕňa fyzické, sexuálne a psychologické násilné činy.
 

Počas Dánskeho EÚ predsedníctva v roku 2002 sa dohodlo v jednotlivých členských štátoch analyzovať rozsah problému, popísať obete a páchateľov a posúdiť skutočné prostriedky na boj proti násiliu voči ženám a na jeho zníženie.

Dánske predsedníctvo EÚ navrhlo sedem indikátorov s výhľadom následného sledovania Pekingskej akčnej platformy pre aktivity v oblasti domáceho násilia voči ženám a žiadalo následné predsedníctvo, aby tieto indikátory naďalej sledovalo. Medzi ciele indikátorov patrí aj zbieranie komparatívnych údajov o násilnosti voči ženám.

 

Sedem indikátorov EÚ pre boj proti domácemu násiliu:

1. PROFIL ŽENSKEJ OBETE NÁSILIA

 1. Počet obetí podľa štatistiky zločinnosti
 2. Počet obetí podľa prieskumov
 3. Počet úmrtí v dôsledku domáceho násilia
 4. Podiel domáceho násilia ako percento násilných zločinov
 5. Ďalšie relevantné štatistické informácie, týkajúce sa ženských obetí a existencie nezaopatrených detí
 6. Charakteristiky obete:
  1. Vzťah obete k páchateľovi
  2. Vek
  3. Stav
  4. Občianstvo
  5. Iné relevantné podkladové informácie, napr. vzdelanie, pracovná situácia

2. PROFIL MUŽSKÉHO PÁCHATEĽA

 1. Počet páchateľov podľa štatistiky zločinnosti
 2. Počet páchateľov vyhľadávajúcich pomoc prostredníctvom oficiálnych alebo dobrovoľných programov
 3. Počet páchateľov podľa prieskumov
 4. Ďalšie relevantné štatistické údaje; napr. počet páchateľov vyhľadávajúcich pomoc v zdravotníckom systéme
 5. Charakteristiky páchateľa
  1. Vzťah obete k páchateľovi
  2. Vek
  3. Stav
  4. Občianstvo
  5. Iné relevantné podkladové informácie, napr. vzdelanie, pracovná situácia

3. PODPORA OBETE

 1. Poradenské centrá
 2. Pohotovostné služby
 3. 24-hodinová horúca linka
 4. Krízové centrá pre ženy
  1. počet útulkov na obyvateľstvo
  2. počet žiadostí o umiestnenie do útulku
  3. počet zamietnutí
  4. financovanie centier
 5. Návod pre existujúcu pomoc
 6. Špeciálne policajné jednotky/bojové jednotky
 7. Právne poradenstvo pre obete
 8. Oficiálne informácie na internete
 9. Podpora pre obete, aby sa im pomohlo dostať sa späť na trh práce
 10. Zdravotné záznamy o lekárskej starostlivosti a ošetrení
 11. Koordinácia systému verejnej pomoci
 12. Špeciálne podporné služby pre zraniteľné skupiny
 13. Ďalšie podporné opatrenia.

4. OPATRENIA OSLOVUJÚCE MUŽSKÝCH PÁCHATEĽOV, ABY UKONČILI OPAKOVANÉ NÁSILIE

 1. Poradenstvo
 2. Fyzické/psychické ošetrenie
 3. Programy resocializácie počas pobytu vo väzení
 4. Krízové centrá pre mužov
 5. Ďalšie opatrenia

5. ŠKOLENIE ODBORNÍKOV

 1. Druh školenia
 2. Cieľové skupiny

6. OPATRENIA ŠTÁTU NA ODSTRÁNENIE DOMÁCEHO NÁSILIA VOČI ŽENÁM

 1.  Legislatíva a spravodlivosť
 2. Súčasný stavii
 3. Legislatívne zmeny
 4. Počet súdov
 5. Počet odsúdení
 6. Počet prípadov prepustenýchvi
 7. Počet úspešných zdrojov pre občiansku nápravu
 8. Ďalšie opatrenia
 9. Prieskumy a projekty
 10. Projekty iniciované štátom za posledných 5 rokov
 11. Iné projekty iniciované v posledných 5 rokoch
 12. Politika
 13. Stratégia/Akčný plán pre VAW
 14. Prvky akčného plánu
 15. Zvyšovanie povedomia
 16. Informačné kampane zamerané na páchateľov
 17. Informačné kampane zamerané na obete
 18. Informačné kampane zamerané na odborníkov pracujúcich s obeťami a/alebo páchateľmi
 19. Kampane o všeobecných informáciáchv.
 20. Ďalšie aktivity na zvýšenie povedomia
  1. Rozpočet

7. VYHODNOTENIE

 1. Dosiahnutý pokrok
 2. Štatistické zmeny v indikátoroch
 3. Správy o dosiahnutom pokroku v oblasti prijatých opatrení
 4. Ďalšie opatrenia na monitorovanie dosiahnutého pokroku
 5. Získané poučenia.
Skip to content