Štandardizácia a zlepšovanie postupov

Medzi hlavné aktivity KMC patrí aj zabezpečenie koordinovaných postupov pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim, alebo ohrozeným násilím a ich deťom, pri riešení prípadov domáceho násilia.

Našim cieľom je prostredníctvom návrhov metodík a štandardov zlepšovať a zjednocovať prax zainteresovaných inštitúcií tak, aby

 • každá žena, ktorá zažíva násilie dostala komplexné informácie, efektívnu podporu a ochranu v súlade s jej individuálnymi potrebami a s ohľadom na zabezpečenie jej bezpečia,
 • existoval štandardný spôsob starostlivosti o ženy, ktoré zažili násilie (zahŕňa napríklad základnú krízovú intervenciu, identifikáciu násilia, odhad nebezpečenstva a základný bezpečnostný plán),
 • nedochádzalo k druhotnej viktimizácii a v čo najvyššej miere bola zaistená prevencia opakovanej viktimizácie.

Na zabezpečenie koordinovanej, účinnej a efektívnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ohrozeným násilím a ich deťom Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách organizuje aj multiinštitucionálnu spoluprácu rôznych odlišných aktérov, medzi ktorých patrí najmä:

 • Ženské organizácie poskytujúce špecifické podporné služby (bezpečné ženské domy, krízové linky, krízové, alebo poradenské centrá)
 • Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia
 • Služby pre ženy z etnických minorít
 • Polícia
 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Odbory sociálnych služieb na miestnej úrovni (samosprávny kraj, miestny úrad)
 • Odbory bývania na miestnej úrovni (samosprávny kraj, miestny úrad)
 • Zdravotnícke služby, psychológovia
 • Nešpecifické služby pre obete 
 • Právnické profesie
 • Súdy
 • Prokuratúra
 • Školy a iné

Medzi vybrané základné ciele multiinštitucionálnej spolupráce patrí najmä:

 • zlepšiť bezpečnosť a ochranu žien zažívajúcich násilie a ochranu ich detí
 • vytvoriť spoluprácu za účelom dosiahnutia spoločných cieľov identifikovaných prostredníctvom analýzy potrieb, SWOT analýzy
 • zdieľať nadobudnuté skúsenosti
 • vytvoriť podmienky pre koordinovanú, rýchlu a účinnú a odbornú pomoc, zabezpečiť komplexný prístup k organizovaniu procesu pomoci, ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
 • zvýšiť počet ohlásených prípadov násilia a zvýšiť počet starostlivo vybavených žalôb, trestných stíhaní, rozsudkov
 • zlepšiť a zjednotiť dokumentovanie a systém zbierania dát inštitúcií
 • zabezpečiť komplexný prístup k organizovaniu procesu pomoci, ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
 • zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách medzi inštitúciami

Na celoštátnej úrovni je multiinštitucionálna spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách zabezpečené v rámci Výboru pre rovnosť žien a mužov Rady vlády pre ľudské práva a organizovaná na základe Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách.

Skip to content