Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu je projekt realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu Vytvorenia Koordinačno – metodického centra (KMC) pre prevenciu násilia na ženách. Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Projekt Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu Vytvorenia Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC). Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Prijímateľ projektu Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) a jeho súčasť KMC sa spoločne s partnermi budú v priebehu 36 mesiacov usilovať o zlepšenie opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácie a zlepšenie dostupnosti a kvality podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami.

Ďalšie informácie o projekte a partneroch projektu nájdete na tejto podstránke.

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU!

Skip to content