Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách  vzdeláva od septembra do novembra 2022 v oblasti ochrany detí pred sexuálnym násilím.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách  vzdeláva od septembra do novembra 2022 v oblasti ochrany detí pred sexuálnym násilím. Analytička KMC Slávka Karkošková školí ako identifikovať sexuálne zneužívanie detí, ako mu predchádzať a poskytovať včasnú a účinnú podporu deťom, ktoré ho zažili. 

Modulového vzdelávania v tejto osobitne citlivej problematike sa zúčastní viac ako 1000 zamestnankýň a zamestnancov Centier pre deti a rodinu. Za záujem o vzdelávanie a spoluprácu pri jeho organizovaní ďakujeme Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Vzdelávanie je aktivitou projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. www.eeagrants.sk

Skip to content