Vytvorenie Koordinačno – metodického centra (KMC) prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania. Na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystaveným násiliu, ktorý vychádza z dlhoročnej skúsenosti v tejto oblasti.

Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia.V KMC pôsobí expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

KMC zabezpečuje odbornú koordináciu aktivít prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie, ako aj eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvára podmienky pre multi-inštitucionálnu spoluprácu pomáhajúcich profesií a zabezpečuje systém vzdelávania týchto profesií. Uskutočňovanie výskumov a monitoring predstavuje taktiež dôležitú úlohu v rámci KMC.

KMC napĺňa požiadavku Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, čl. 10: „Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“

Do realizácie projektu sú zapojené expertky zo ženských mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo a systematicky riešia problematiku domáceho a rodovo-podmieneného násilia v SR a disponujú odborným potenciálom. 

CIELE PROJEKTU

 • Vytvoriť a implementovať legislatívne nástroje pre zabezpečenie efektívneho systému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, vrátane špecifickej legislatívy na elimináciu a prevenciu násilia na ženách a domáceho násilia.
 • Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo hrozbe násilia, a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú.
 • Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii násilia.
 • Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o násilí páchanom na ženách, aby bolo možné prispievať k rozšíreniu efektívnych nástrojov intervencie a prevencie v prípadoch násilia.

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

 • koordinovať celoštátny systém prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia,
 • zabezpečiť analýzu platnej legislatívy v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia a prípravu nových legislatívnych opatrení a strategických materiálov,
 • zabezpečiť systém vzdelávania pomáhajúcich profesií, vrátane vysokoškolských kurzov a celoživotného vzdelávania na základe skúseností z Nórska,
 • vypracovať metodické usmernenia a štandardy pre poskytovanie služieb v spolupráci s partnerom z Nórska a vytvoriť podmienky a systém akreditácie špecifických služieb,
 • zabezpečiť systémové vzdelávanie v rámci existujúcich vzdelávacích inštitúcií, ako aj vytvoriť lektorský tím pre celoživotné vzdelávanie;
 • zabezpečiť systém primárnej prevencie, vrátane koordinácie vzdelávacích a osvetových aktivít
 • vypracovať a realizovať stratégie na podporu nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách a na podporu rodovej rovnosti v mediálnej sfére,
 • koordinovať celonárodnú mediálnu kampaň k problematike násilia na ženách,
 • zabezpečiť analýzu a vyhodnotiť existujúci systém štatistického výkazníctva s cieľom identifikovať medzery a nedostatky, zdokonaliť a doplniť systém evidencie za všetky relevantné oblasti,
 • vytvoriť systém súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečiť pravidelné publikovanie štatistických údajov o násilí páchanom na ženách,
 • realizovať rôzne typov výskumov v oblasti násilia na ženách a domáceho násilia, vrátane výskumov zameraných na ženy s kumuláciou znevýhodnení,
 • adaptovať na podmienky SR súbor spoločných indikátorov EÚ na monitorovanie zavádzania a uskutočňovania politík a aktivít zameraných na elimináciu násilia páchaného na ženách,

Všetky vypracované metodiky a analýzy vychádzajú z aktualizácie existujúcich informácií a výstupov získaných z verejných zdrojov a sú realizované v spolupráci s partnermi z Nórska a Rady Európy, ako aj zo skúseností ostatných krajín EÚ.

OČAKÁVANÝ DOPAD PROJEKTU

 • zabezpečená kvalita systémovej pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a domáceho násilia,
 • zvýšenie úrovne citlivosti hlavných aktérov, médií a verejnosti na tému rodovo podmieneného a domáceho násilia, 
 • zníženie výskytu násilia na ženách a domáceho násilia z dlhodobého hľadiska.

Prijímateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Partnermi projektu sú:

Výška grantu: 2 278 202 EUR 

Zmluvy k projektu v Centrálnom registri zmlúv:

  Informacia O Vysledkoch Projektu  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 599.29 KB)

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie, www.norwaygrants.org, http://www.norwaygrants.sk/


“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých”

Skip to content