Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) získal v máji 2018 nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 4 870 994,10 eur. Cieľom národného projektu s názvom Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie je systémové inštitucionálne zabezpečenie poradenskej činnosti v oblasti rodovej diskriminácie, vrátane rodovo podmieneného násilia a posilnenie odborných kapacít Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti odstraňovania diskriminácie z hľadiska pohlavia, resp. rodu, a to ako z hľadiska realizovania výskumov, tak aj poskytovania základného poradenstva v oblasti rodovej diskriminácie.

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie  je zameraný  na vytvorenie, stabilizáciu a udržanie systému integrovanej ochrany a podpory obetí rodovo podmieneného násilia a zosúlaďovania snahy o jeho znižovanie a predchádzanie. Sústredí sa prepájanie rôznych postupov a opatrení, ako legislatívnej, tak aj nelegislatívnej povahy. Cieľom je koordinované úsilie inštitúcií verejnej správy, ako aj neverejných subjektov, predchádzať rodovo podmienenému násiliu, znižovať ho a účinne podporovať a ochraňovať osoby, ktoré takéto násilie zažívajú. 

Národný projekt tvoria dve hlavné aktivity. Prvá aktivita, Podpora účinných mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie, sa bude realizovať prostredníctvom vzdelávania (tréningy  zamerané na rodovú rovnosť a ako predchádzať rodovej diskriminácii, vypracovaním pôvodných výskumov, metodík, monitoringov a edukačných kampaní z oblasti rodovej rovnosti) a poradenskej činnosti (poskytovaním poradenstva k otázkam spojených s diskrimináciou z hľadiska pohlavia a rodu, ako aj pre subjekty verejného sektora a výskumnej a analytickej činnosti).   Druhou aktivitou národného projektu bude Podpora rozvoja služieb a opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy. Prebiehať bude najmä prostredníctvom činnosti Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, ktoré bude rozvíjať oblasť multi-inštitucionálnej spolupráce, koordinovať regionálne tímy expertov a expertiek, tvoriť akčné plány pre jednotlivé regióny v SR,  budovať intervenčné tímy v oblasti vzdelávania, vypracovávať metodické usmernenia a štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany osobám zažívajúcim násilie a ich deťom, rozvíjať výskum, monitoring a informačno-osvetové aktivity o problematike rodovo podmieneného násilia. Ďalšou významnou časťou tejto aktivity bude pokračovanie a rozvoj pôsobnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá bude prostredníctvom odborného poradenstva poskytovať 24 hodinovú dištančnú krízovú podporu pre obete diskriminácie – ženy zažívajúce násilie.

PhDr. Sylvia Porubänová, riaditeľka IVPR a odborná garantka národného projektu o získanom grante z ESF a EFRR povedala: „Je mi cťou, že Inštitút dostal príležitosť výskumnými, vzdelávacími, poradenskými a osvetovými činnosťami reálne zlepšovať postavenie znevýhodnených, diskriminovaných i týraných osôb. Princíp rodovej rovnosti by sa mal premietať do všetkých sfér  ekonomického, spoločenského a politického života, ale najmä by mal prispieť k dôstojnosti, bezpečiu a sebadôvere slovenských žien a mužov. Verím, že osveta v oblasti prevencie diskriminácie a násilia páchaného na ženách, ako aj zlepšenie dostupnosti služieb na celom Slovensku významne pomôže ozdraviť našu spoločnosť.“ Všetky aktivity národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa uskutočnia do februára 2022.

O výstupoch projektu v podobe odborných publikácií, analýz, stratégií, kampaní a uskutočnených vzdelávacích podujatiach budú informovať webstránky www.zastavmenasilie.sk, https://www.gender.gov.sk/,https://www.ceit.sk/IVPR/ , ako aj sociálne siete, elektronické a printové médiá.

Skip to content