Každoročné zasadnutie OSN Komisie pre postavenie žien je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Hlavnou témou v poradí 62. Komisie (CSW62) boli „Výzvy a príležitosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia vidieckych žien a dievčat”. 

Každoročné zasadnutie OSN Komisie pre postavenie žien je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný globálny rozvoj. Na tomto zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku vždy v marci, sa stretáva plejáda globálnych líderiek, predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych organizácií a súkromného sektora, ktorí rokujú o tom, ako zabezpečiť zlepšenie života žien a dievčat v jednotlivých krajinách sveta. 

Prioritnou témou v poradí šesťdesiatej druhej Komisie (CSW62) boli „Výzvy a príležitosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia vidieckych žien a dievčat”; téma reportov pre jednotlivé národné delegácie bola: “Účasť žien v médiách a prístup k nim a informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na nástroje na podporu a posilnenie postavenia žien”.

Oficiálne delegátky Slovenskej republiky na tomto podujatí, ktoré sa uskutočnilo v termíne 12. -23. marca 2018, boli riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Silvia Porubänová a za MPSVR SR riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Oľga Pietruchová a Ľubica Rozborová. Vedúcim delegácie SR bol veľvyslanec Slovenska pri OSN M. Mlynár. Slovenská delegácia prezentovala na zasadnutí Komisie pokrok v oblasti rodovo podmieneného a domáceho násilia v súvislosti s úspešnými projektmi implementovanými IVPR a ORRRP. V rámci zasadnutia vystúpila dňa 15.3. 2018 v mene SR počas všeobecnej rozpravy riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR Oľga Pietruchová. 

Počas interaktívneho dialógu Slovensko predstavilo prezentáciu primárne zameranú na problematiku násilia páchaného na ženách prostredníctvom technológií a mediálnu kampaň zameranú na zvýšenie citlivosti mladých ľudí na násilie na ženách Pretože hovorím niektorá sa uskutočnila v roku 2017. 

Reprezentácia Slovenska v OSN bola umožnená vďaka tomu, že Inštitút pre výskum práce a rodiny získal nenávratný príspevok na realizáciu národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content