Dňa 30. januára 2019 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo prvé pracovné stretnutie projektu HELPLINE. Názov projektu je akronym pre hlavný cieľ tejto iniciatívy – How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence / Ako odborné znalosti vedú k prevencii, vzdelávaniu, identifikácii, vytváraniu sietí a ukončeniu rodovo podmieneného násilia.

Účastníci a účastníčky pracovného stretnutia boli z chorvátskych partnerských organizácií projektu: B.a.B.e., Be active. Be emancipated., Združenie na podporu obetí a svedkov (ktorí sa podelili o skúsenosti z Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja/ Národného call centra pre obete trestných činov), Policajnej akadémie, Justičnej akadémie a Úradu pre rodovú rovnosť vlády Chorvátskej republiky. Jediným zahraničným partnerom v tomto projekte je Inštitút pre výskum práce a rodiny Slovenskej republiky, ktorý na toto stretnutie vyslal vedúcu manažérku Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia, Barboru Burajovú.  

Hlavnou partnerskou organizáciou projektu je chorvátska ženskoprávna organizácia B.a.B.e, ktorá bude zodpovedná za koordináciu všetkých národných a nadnárodných aktivít. Prvé stretnutie spolupracujúcich organizácií umožnilo dôkladne sa oboznámiť s naplánovanými aktivitami projektu. Barbora Burajová predniesla príspevok o vzniku Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie v roku 2016, jej činnosti a výsledkoch. 

Projekt je podporený v rámci programu Európskej únie Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Viac o projekte HELPLINE v anglickom jazyku, abstrakt projektu je možné prečítať si tu.

Skip to content