V dňoch 11. až 13. septembra 2023 sa v islandskom Reykjavíku uskutočnilo významné celoeurópske podujatie pre expertov a expertky zaoberajúce sa domácim násilím  EUROPEAN CONFERENCE ON DOMESTIC VIOLENCE 2023. Odborný tím Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách mal možnosť zúčastniť sa na nej a prezentovať výsledky svojej výskumnej a analytickej práce.

Cieľom európskej konferencie o domácom násilí je poskytnúť odborníkom a odborníčkam z praxe, ale aj politikom a političkám príležitosť stretnúť sa s cieľom:

  • zvýšiť povedomie o domácom násilí a jeho dopade na jednotlivcov a spoločnosť zdieľať výsledky výskumu a dobrej praxe z celej Európy a mimo nej,
  • diskutovať o dôsledkoch násilia pre politiku a životy ľudí,
  • podpora dôkazovej základne informujúcej o vývoji politík  a praxe v súvislosti s domácim násilím,
  • podpora osvedčených postupov pomocou vytvárania sietí a partnerstiev medzi delegátmi a delegátkami konferencie,
  • rozvoj výskumných sietí, metód a nástrojov na prevenciu a boj proti domácemu násiliu.

Organizačný tím Európskej konferencie je presvedčený, že domáce násilie zahŕňa celý rad rôznych typov rodovo podmieneného násilia a zneužívania, vrátane napríklad násilia zo strany intímneho partnera, prenasledovania a zneužívania starších a i..

Expertka KMC Zuzana Očenášová vystúpila so svojou prezentáciou hneď v prvý deň konferencie. Názov jej prednášky bol „Gender dimensions of youth intimate partner violence in Slovakia“ v rámci konferenčnej témy „Understanding Violence and Abuse in Young People’s Relationships“. V rámci prezentácie sa venovala výsledkom kvantitatívneho prieskumu, ktorý sa ako prvý na Slovensku zaoberá prítomnosťou a formami násilia v tínedžerských vzťahoch.

Viac o tomto prieskume, v rámci ktorého sa dopytovali mladých ľudí naprieč Slovenskom, nájdete v aktuálnom rozhovore so Zuzanou Očenášovou v denníku SME. Tento prieskum a jeho výsledky sme zverejnili ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

12. septembra 2023 odprezentovala analytička KMC Zuzana Očenášová svoje zistenia v rámci bloku „Understandings: Forms and contexts“ s „Victim reversal: Discourses by Fathers’ Groups in Norway and Slovakia„. Na tejto téme pracovala spolu s Margunn Bjørnholt, nórskou sociologičkou a ekonómkou, ktorá pôsobí v Nórskom centre pre štúdium násilia a traumatického stresu.

Autorkou fotografií je Michaela Jankovičová, analytička KMC pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni.

Služobná cesta na konferenciu sa mohla uskutočniť vďaka projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ a financovaný z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.

“Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

Skip to content