Zoznámte sa s obsahom regionálnych akčných plánov a ich hlavnými okruhmi, na ktoré sa sústreďuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam násilia na ženách cez oblasť primárnej, sekundárnej a terciárnej  prevencie.

Jednou z hlavných aktivít národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie je rozvíjanie oblasti multi-inštitucionálnej spolupráce vo všetkých regiónoch Slovenska. Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC)  preto iniciovalo vznik regionálnych pracovných skupín zložených z expertov a expertiek, relevantných inštitúcii a mimovládnych organizácii, ktoré vytvorili spoločnými silami návrhy regionálnych akčných plánov (RAP) pre jednotlivé regióny v SR. 

Plány vychádzajú zo skutočných potrieb regiónov a sú v súlade s operačnými cieľmi Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019.  

Ich prioritnou úlohou je predchádzať a eliminovať násilie páchané na ženách a dievčatách tak, aby neboli porušované ich základné ľudské práva a aby ženy mohli žiť v bezpečí, dôstojne, slobodne a bez akéhokoľvek ohrozenia. Niektoré samosprávne kraje v SR prevzali tieto dokumenty za svoje a úspešne implementujú a monitorujú jeho úlohy a aktivity. 

Nech sa páči, zoznámte sa s obsahom jednotlivých regionálnych akčných plánov a ich hlavnými okruhmi, na ktoré sa sústreďuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam násilia na ženách cez oblasť primárnej, sekundárnej a terciárnej  prevencie.

Rap Zilinsky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 707.85 KB)
Rap Trnavsky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 429.36 KB)
  Rap Trenciansky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 362.61 KB)
  Rap Presovsky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 422.36 KB)
  Rap Nitriansky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 544.7 KB)
  Rap Bratislavsky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 371.27 KB)
  Rap Banskobystricky Samospravny Kraj  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 406.69 KB)

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk

Skip to content