Podľa odporúčania, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy by mali členské štáty zintenzívniť úsilie potlačiť prejavy sexizmu vo všetkých oblastiach života spoločnosti. V reakcii na #MeToo a ďalšie nedávne celosvetové hnutia, ktoré zvýšili povedomie o pretrvávajúcom fenoméne sexizme v spoločnosti, Výbor ministrov Rady Európy prijal odporúčanie proti sexizmu a jeho prejavom, ktorý zahŕňa jeho prvú medzinárodne dohodnutú definíciu. 

Odporúčanie Výboru ministrov členských štátov o prevencii a boji proti sexizmu prijaté 27. marca 2019 na 1342. zasadnutí zástupcov ministrov zahŕňa prvú medzinárodne dohodnutú definíciu tohto fenoménu a zdôrazňuje, že sexizmus je prejavom „historickej nerovnosti mocenských vzťahov“ medzi ženami a mužmi, ktoré vedú k diskriminácii a bránia rozvoju plného potenciálu žien v spoločnosti. Keďže sexizmus je „rozšírený a prevládajúci vo všetkých sektoroch a vo všetkých spoločnostiach a (…) sexizmus a sexistické správanie sú hlboko zakorenené a posilňujú rodové stereotypy,“ vznikla potreba riešenie tohto problému prostredníctvom po prvýkrát zadefinovaného konkrétneho právneho nástroja. Tento by sa s ním mal vysporiadať prostredníctvom komplexného zoznamu opatrení a oblastí, v ktorých sú prejavy sexizmu v spoločnosti prítomné – od reklamy a médií, cez zamestnanosť, sektor spravodlivosti, vzdelávanie a šport. 

Cieľom odporúčania Rady Európy je najmä objasniť sexistické správanie a navrhuje konkrétne spôsoby, akými ho rôzni aktéri môžu identifikovať a riešiť. Je dôležité, aby členské štáty monitorovali svoje výsledky pri vykonávaní usmernení proti sexizmu a informovali Komisiu rodovej rovnosti Rady Európy o prijatých opatreniach a dosiahnutom pokroku v tejto oblasti. Odporúčanie sa zameriava na riešenie problémov, s ktorými sú ženy, ale niekedy aj muži, konfrontovaní každý deň. Predovšetkým je to spojenie medzi sexizmom a násilím voči ženám a dievčatám

V odporúčaní je vysvetlené, že akty „každodenného“ sexizmu sú „súčasťou kontinua násilia, ktoré vytvára prostredie zastrašovania, diskriminácie, strachu, vylúčenia a neistoty, ktoré obmedzujú príležitosti a slobodu.“ Príklady odporúčaných opatrení zahŕňajú legislatívne reformy, ktoré pomôžu sexizmus definovať a odsúdiť, ako aj kriminalizujú sexistické nenávistné prejavy a poskytujú vhodné prostriedky na nápravu pre obete sexistického správania.

Odporúčanie vyzýva členské štáty, aby používali opatrenia na zvyšovanie povedomia vrátane „okamžitých reakcií“ zo strany verejných činiteľov, najmä politikov a političiek, náboženských, hospodárskych a komunitných lídrov a líderiek, či iných osobností, ktorí formujú verejnú mienku, aby rázne odsúdili sexizmus a sexistické prejavy.

Celý text odporúčania Výboru ministrov Rady Európy v anglickom jazyku si prečítajte tu.

Skip to content