Dňa 14. mája 2019 zorganizovalo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách celodenný odborný seminár  „Programy pre páchateľov násilia na ženách a domáceho násilia – skúsenosti troch európskych krajín“ a pokrstilo opätovné vydanie publikácie „Násilí je možné zastavit“.

Na seminár KMC pozvalo prednášateľov z organizácie Alternatíva násilia (Alterantiv til Vold/ AtV), nórskeho terapeutického a výskumného centra so zameraním na násilie v blízkych vzťahoch, ktorá od roku 1987 ponúka terapiu mužom, ktorí páchajú násilie na partnerke. 

Podujatie otvorila úvodom do problematiky práce s páchateľmi Barbora Burajová, vedúca manžérka KMC, ktorá odovzdala slovo klinickej psychologičke Markéte Hrdličkovej. Pani Hrdličková odprezentovala situáciu v Českej republike v oblasti zavádzania programov pre páchateľov. Markéta Hrdličková takisto spolupracuje s nórskou Alternatívou násilia ako akreditovaná trénerka a na seminári premietla nórsky animovaný film „Sinna Mann“/ Zúrivec, ktorý  je využívaný v rámci terapie s deťmi, ktoré sú vystavené domácemu násiliu a s dospelými, ktorí páchajú násilie alebo sú vystavení násiliu.

Účastníci a účastníčky seminára mali takisto príležitosť dozvedieť sa o skúsenostiach Zboru väzenskej a justičnej stráže so zavádzaním sociálno-intervenčného programu pre páchateľov vo väzniciach. Príspevky predniesli Jozef Griger a Juraj Zajac

Kristína Kročková z Odboru ľudských práv Ministerstva spravodlivost SR predniesla príspevok o zákonnom rámci ochrany a podpory obetí trestných činov a povinnostiach inštitúcií v kontakte s obeťami trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov. 

Oľga Pietruchová (MPSVR SK) a Silvia Porubänová (IVPR) počas seminára slávnostne pokrstili reprint odbornej publikácie „Násilí je možné zastavit“ o programoch pre páchateľov a skúsenostiach s prácou s nimi v Nórsku. Bolo nám cťou, že na krste boli prítomní spoluautori tejto knihy, psychológ a riaditeľ AtV Marius Råkil a psychologička a výskumníčka Ingunn Rangul Askeland.

Publikácia bola pre účastníkov seminára k dispozícii bezplatne k dispozícii a jej výtlačok je možné získať v KMC.

Opätovné vydanie publikácie Násilí je možné zastavit organizácia odborného seminára boli financované zo zdrojov národného projektu „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content