Jednou z najdôležitejších činností Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie je vzdelávanie, ktoré zabezpečuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). V súčasnosti KMC organizuje vzdelávanie zamerané na prevenciu násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

Od druhej polovice októbra 2021 Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) fungujúce pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny (IVPR) organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Vzdelávanie sa bude realizovať až do januára 2022 s celkovým počtom účastníčok a účastníkov presahujúcich 500. 

Organizácia tohto vzdelávania prebieha v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vzdelávacie aktivity na prevenciu násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce a terénnej práce sa zameriavajú najmä na oboznámenie účastníkov a účastníčok so základnými východiskami problematiky násilia na ženách, domáceho a partnerského násilia. Lektorky venujú pozornosť upevneniu vedomostí účastníčok a účastníkov o základných pojmoch, formách, dôsledkoch, vplyve a cykle násilia na ženách, domáceho a partnerského násilia. Takisto sú spracované najčastejšie mýty a prekážky pri práci s násilím na ženách a s prípadmi domáceho a partnerského násilia. Lektorky účastníčky a účastníkov oboznamujú s postupom pre poskytnutie základnej pomoci v oblasti práce TSP/TP ako aj s faktormi rizika a zraniteľnosti. Súčasťou modulov je aj interaktívne riešenie viacerých prípadových štúdií. Formát vzdelávania je rozdelený do dvoch 4-hodiných blokov.

Očakávaným výstupom vzdelávacích aktivít je:

  • zvýšenie informovanosti a povedomia o problematike násilia na ženách,
  • zvýšenie scitlivenia na prácu so ženami, ktoré zažívajú násilie,
  • zvýšenie kompetencií pri kontakte so ženou, ktorá zažíva násilie.

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sa vzdelávacie aktivity KMC uskutočňujú online. 

V prípade záujmu o naše vzdelávacie moduly nás prosím kontaktujte na e-maile: 

info@zastavmenasilie.gov.sk

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý  sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content