Poznajte vaše práva

Ako obeť trestného činu máte určité práva, zaručené zákonom. Ako obeť domáceho násilia ste považovaná za osobitne zraniteľnú obeť. Pokiaľ nasledujúcemu textu dostatočne nerozumiete, prečítajte si o vašich právach v ľahko zrozumiteľnom jazyku. 

Ako obeť domáceho násilia máte právo na bezplatné poradenstvo v  špecializovaných organizáciách, ktoré pozostáva z právneho a sociálneho poradenstva a psychologickej podpory. Na bezplatnej linke 0800 212 212 vám poskytnú informácie o organizáciách v mieste, ktoré si vyberiete. V prípade ohrozenia vám sprostredkujú ubytovanie v bezpečnom ženskom dome alebo inom ubytovaní. Vaše práva sú zaručené Zákonom o obetiach trestných činov.

Obeť trestného činu má právo na informácie:

 • o postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia,
 • o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie poškodeného v trestnom konaní,
 • o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ktorá sa jej môže poskytnúť,
 • o možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
 • o prístupe k právnej pomoci aprávo na právnu asistenciu v civilných prípadoch, za predpokladu splnenia podmienok,
 • o podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku, 
 • právo požiadať o dočasné ochranné opatrenie (neodkladné opatrenia) pre seba a/alebo členov rodiny v civilných veciach
 • o postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody náhrady trov trestného konania v trestnom konaní,

Práva obete pri kontakte s políciou

Polícia má povinnosť  pri prvom kontakte vám zrozumiteľne vysvetliť a  poskytnúť v písomnej forme informácie o vašich právach v trestnom konaní a o organizáciách, ktorá vám môžu pomôcť.Vaše práva pri zákroku polície

 • Ak nerozumiete dobre po slovensky, máte právo na tlmočenie do vášho materinského jazyka tlmočníkom mimo kruhu vašej rodiny alebo blízkych.
 • V prípade zranenia vás alebo detí žiadajte privolanie alebo zabezpečenie lekárskej pomoci políciou. Kontakt na rýchlu zdravotnú službu je 112.
 • K rozhovoru s políciou si môžete zavolať  dôverníka alebo dôverníčku, ktorá vám poskytne potrebnú emocionálnu podporu. Môže to byť blízka  osoba z vašej rodiny, priateľka alebo dôverná osoba z poradne, s ktorou ste v kontakte.
 • Máte právo kontaktovať non-stop linku pre ženy, ktoré zažívajú násilie. Kontakt na linku je 0800 212 212. Volanie je bezplatné a funguje nepretržite 24 hod denne. Na linke pracujú poradkyne, ktorým môžete dôverovať a ktoré vám pomôžu s riešením vášho problému a v prípade potreby poskytnú kontakty na poradenské centrá a ďalšie inštitúcie.
 • Máte právo dostať kontakty na organizácie, ktoré vám môžu pomôcť, poradiť a v prípade potreby poskytnúť núdzové ubytovanie. Ďalej vám vysvetlia, ako postupovať na polícii, ďalších úradoch, ako si vybaviť príspevky, poskytnú vám psychologické poradenstvo, právne poradenstvo,  postarajú sa o vaše deti. Kontakty na bezpečné ženské domy a poradenské centrá nájdete tu.
 • Ak potrebujete kvôli násiliu odísť z domu a nemáte ubytovanie, môžete kontaktovať bezpečný ženský dom vo vašom regióne, ktorý vám v závislosti od naplnenia kapacít zabezpečí ubytovanie.  Dopravu do bezpečného ženského domu vám môže zabezpečiť aj polícia. Náhradné ubytovanie vám môžu pomôcť zabezpečiť aj poradkyne na non stop linke pre ženy v prípade,  že by bezpečné ženské domy  v regióne nemali kapacitu. Kontakt na linku je 0800 212 212.

Pri zásahu polície máte nasledujúce práva:

 • Aby preklady informácií, ktoré sú zásadné na účely uplatnenia vašich  práv v trestnom konaní, boli urobené bezplatne, a to v jazyku, ktorému rozumiete, a v rozsahu, v akom sú tieto informácie pre obete dostupné.
 • právo nebyť diskriminovaná na základe pohlavia, rasy alebo farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu, náboženstva, politickej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie;
 • právo dozvedieť sa identifikačné číslo policajtky, resp. policajta;
 • právo odmietnuť podanie vysvetlenia týkajúceho sa blízkej osoby (na súdnom pojednávaní právo odmietnuť výpoveď proti blízkej osobe);
 • právo, aby jej bola predložená zápisnica o vypočúvaní, a v prípade,
 • že žiada o jej doplnenie alebo opravu, aby sa takéto doplnenia alebo opravy vykonali;
 • právo zúčastniť sa na preštudovaní vyšetrovacieho spisu, urobiť si z neho výpisky alebo si zhotoviť kópiu;
 • právo byť informovaná do 1 mesiaca od podania oznámenia urobených opatreniach, ak o to požiada, a právo na doručenie oznámenia o odložení veci;
 • právo nechať sa zastupovať splnomocnenkyňou, najčastejšie advokátkou alebo advokátom.

Polícia môže v prípade hrozby pokračovania násilia vziať násilníka do väzby.

Na základe posúdenia situácie môže  policajt, alebo policajtka  vykázať násilnú osobu z obydlia na 10 dní, pričom sa počas toho času nebude môcť k vám približovať na menej ako 10 metrov. Ak sa napriek zákazu násilník vráti alebo k vám priblíži, je potrebné oznámiť to na polícii.

 • Ak chcete, aby sa vykázanie predĺžilo, je potrebné, aby ste počas tohto obdobia podali na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, čo znamená spísanie dokumentu, v ktorom žiadate súd, aby vykázanie trvalo dlhšie ako 10 dní. Vykázanie potom trvá  až do rozhodnutia súdu, ktorý ho na základe posúdenia situácie buď potvrdí alebo zruší. So spísaním návrhu vám môžu pomôcť právnik alebo špecializované pracovníčky v poradenských centrách a bezpečných ženských domoch.

Polícia je povinná vás  poučiť o možnosti  podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa Civilného sporového poriadku, čo sú opatrenia, ktoré vás majú chrániť pred násilnou osobu. Podávajú sa vtedy, ak chcete napríklad:

 • zákaz vstupu: aby osoba, ktorá pácha na vás násilie, alebo vás ohrozuje alebo prenasleduje, nevstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, v ktorom bývate alebo sa zdržujete;
 • zákaz kontaktu: aby vás osoba, ktorá na vás pácha násilie, alebo vás ohrozuje alebo prenasleduje, nemohla kontaktovať písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou, alebo inými prostriedkami;
 • zákaz priblíženia: aby osoba, ktorá pácha na vás násilie, alebo vás prenasleduje sa na určitú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná, alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená
 • Súd o návrhu rozhodne do 7 dní od doručenia návrhu.

Máte právo tiež podať trestné oznámenia aj na blízku osobu (napr. manžela alebo partnera), ak na vás pácha násilie. Formulár trestného oznámenia  a postup podania trestného oznámenia vám má vysvetliť polícia. Z jeho vyplnením vám môže pomôcť právnik alebo špecializované pracovníčky v poradenských centrách. Podanie formálneho trestného oznámenia nie je nevyhnutnou podmienkou na začatie trestného stíhania. Podané trestné oznámenie už ho nemôžete stiahnuť.  

 • V prípade ak podáte trestné oznámenie máte právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o tom, či osoba, ktorá na vás pácha bude vo väzení alebo na slobode. Orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra), alebo súd sú vám povinné dať kontaktné údaje osoby, ktorá vám tieto informácie poskytne.
 • S podaním trestného oznámenia a s dokumentmi na súd, ktoré sa týkajú toho, aby vás násilník nekontaktoval, neprenasledoval, nebýval s vami, vám môžu pomôcť špecializované pracovníčky v poradenských centrách a bezpečných ženských domoch, alebo vám pomôžu poradkyne na non stop linky pre ženy, ktoré vás môžu skontaktovať aj s Centrami právnej pomoci. Tie v prípade ak nemáte finančné prostriedky vám tiež môžu pomôcť s právnymi dokumentmi.

Zoznam špecializovaných služieb pre obete domáceho násilia nájdete tu

Ak je ohrozené vaše zdravie alebo zdravie vašich detí násilným partnerom alebo inou blízkou osobou, volajte políciu. Kontakt na políciu SR je 158.

Skip to content