Dňa 3. septembra 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie multištitucionálnej spolupráce za účasti predstaviteliek a predstaviteľov mimovládnych organizácii, ako aj zástupcov a zástupkýň banskobystrického samosprávneho kraja a mesta. Organizátorom tohto stretnutia bolo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) v spolupráci s Centrom sociálnych služieb KA v Krupine.

Dňa 3. septembra 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie multištitucionálnej spolupráce za účasti predstaviteliek a predstaviteľov mimovládnych organizácii, ako aj zástupkýň a zástupcov banskobystrického samosprávneho kraja a mesta. Organizátorom tohto stretnutia bolo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) v spolupráci s Centrom sociálnych služieb KA v Krupine. 

Cieľom stretnutia bolo predstavenie návrhu Regionálneho akčného plánu (RAP) na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách  pre Banskobystrický kraj a vytvorenie príležitosti na sieťovanie a ďalšiu spoluprácu organizácií zapojených do tvorby aktivít regionálneho akčného plánu.

Stretnutie otvorila Bc. Andrea Slobodníková, analytička KMC pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni a odovzdala slovo regionálnej koordinátorke pre Partnerstvo multiništitucionálnej spolupráce (PMIS) KMC, Mgr. Anne Surovcovej. Pani Surovcová predstavila tvorbu PMIS expertov pri navrhovaní  RAP a viedla diskusiu v rámci špecifických cieľov a konkrétnych  aktivít Regionálneho akčného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020 -2022.

Zúčastnené organizácie a inštitúcie prezentovali  výsledky svojej činnosti  ako aj plánované aktivity v rámci špecifických cieľov uvedených v návrhu RAP-u.

Hlavné ciele: Vzájomná informovanosť, vzdelávanie v téme násilia na ženách, multinštitucionálna spolupráca, podpora a sieťovanie subjektov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách, vytváranie podmienok na začlenenie sa žien a ich rodín – obetí rodovo podmieneného násilia do bežného života po tom, čo sa vymanili z kruhu násilia.

Pri tvorbe RAP a diskusii s viacerými subjektmi, samosprávou, ako aj samotnými aktérmi zapojenými do realizovaných alebo plánovaných aktivít sa následne javia v Banskobystrickom kraji v budúcnosti ako dôležité nasledovné kroky:

– zriadenie Koordinačného info-centra v Banskej Bystrici s úlohou koordinovať sieťovanie subjektov a poskytovať základné relevantné informácie a distribuovať obeť násilia k adresným, odborným a rýchlym službám,

– k uvedenej aktivite plánuje svoje aktivity a smerovanie budúcich zdrojov Slovenské misijné hnutie v Banskej Bystrici  v možnej  spolupráci s BBSK, okresnými mestami kraja, ako aj registrovanými organizáciami poskytujúcimi služby obetiam,

– odporučenie sieťovania subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti pri tvorbe a aktualizácii PHSR a komunitných plánov v jednotlivých samosprávach na území kraja, aktuálne s periodicitou uvedených plánov.

Na stretnutí sa zúčastnili tieto mimovládne organizácie: Centrum sociálnych služieb KA, Šafran, Návrat, Úsmev ako dar, OZ Únia rómskych materských centier Poltár. Na stretnutí boli reprezentované tieto inštitúcie: Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR – Informačná kancelária Banská Bystrica – Elena Buksová, ÚPSVaR, Úrad BBSK – Mgr. Denisa, Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva, JUDr. Ján Michalský, vedúci oddelenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva.

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie (OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01.) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

Skip to content