Dňa 23. novembra 2018 sa na podnet Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách konalo na pôde MPSVR SR stretnutie pri okrúhlom stole, ktoré viedla garantka národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Oľga Pietruchová. Zúčastnilo sa na ňom jedenásť mimovládnych organizácií zo všetkých regiónov Slovenska, ktoré poskytujú služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Sme radi, že ďalších sedem organizácií potvrdilo záujem o spoluprácu.

Nosnou témou diskusie bola udržateľnosť týchto služieb a zabezpečenie ich financovania tak, aby poskytovaná ochrana a podpora zodpovedala skutočným potrebám žien zažívajúcich násilie a ich detí. Aj preto sa účastníčky stretnutia zhovárali o štandardoch, ktoré je potrebné spĺňať v špecializovaných zariadeniach núdzového bývania či poradenských centrách pre ženy a ich deti.

Výsledkom stretnutia bol vznik odporúčaní pre vyššie územné celky v oblasti financovania služieb pre ženy, ako aj dohoda o ďalšom postupe pri riešení problémov s čerpaním zdrojov z Európskeho sociálneho fondu. Podľa záverov zo stretnutia si Koordinačno-metodické centrum určilo  za cieľ v najbližšom obdobi vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude aj participatívna príprava metodického usmernenia týkajúceho sa poskytovania špecializovaných služieb obetiam domáceho násilia, špecificky ženám a ich deťom.

Ďakujeme účastníčkam stretnutia zo zúčastnených organizácií (Slniečko, Brána do života, Pomoc obetiam násilia, Pomoc rodine Michalovce, Náruč, LUNA, Brieždenie, CSS Krupina, Pomoc ohrozeným deťom Nádej,  Aliancia žien, Dúha), že prišli do Bratislavy a podelili sa s nami o svoje názory a odporúčania.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny na ženách je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý  sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Skip to content