Odporúčame do Vašej pozornosti informačnú brožúrku spracovanú na základe podkladov ministerstiev rodovej rovnosti a oddelení rodovej rovnosti pôsobiacich v krajinách Európskej únie. Oboznámte sa s opatreniami v oblasti eliminácie násilia na ženách a odporúčaných praxí v čase pandémie, tak ako sa implementovali  v EÚ v nedávnom období, keď svet zasiahla prvá vlna koronakrízy.

Dňa 20. novembra 202 sa uskutočnilo neformálne stretnutie predstaviteliek a predstaviteľov ministerstiev zodpovedných za realizáciu stratégií rodovej rovnosti a boja proti násiliu na ženách v jednotlivých krajinách Európskej únie. 

Výsledkom ich online diskusie o situácii v EÚ ohľadne dopadu pandémie počas karanténnych opatrení a nárastu rodovo podmieneného násilia je brožúrka v anglickom jazyku, ktorá uvádza príklady dobrej praxe z jednotlivých krajín. Široká škála opatrení na ochranu žien pred násilím, ktoré sa realizujú v členských štátoch EÚ poukazuje jasne na skutočnosť, že Európa je jednotná v snahe odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách. 

Slovenská republika prispela do brožúrky svojou skúsenosťou, aké dôležité je  v období globálnej krizy vyhodnocovať kapacity bezpečných ženských domov a frekvenciu volaní na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.  Analýzu potrieb žien a detí v mimoriadnej situácii a návrh alternatívnych spôsobov pomoci obetiam násilia spracovalo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia páchaného na ženách, ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

  Best Practices From All Over Europe 2  (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 3.5 MB)

Skip to content