Základné informácie o sexuálnom násilí

O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016). V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého páchatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak. V ďalších textoch preto ponúkame prehľad nielen teoretických konceptov, ale aj praktické rady pre obete sexuálneho násilia a všetkých tých, ktorí chcú pomôcť. Informácie pre odbornú verejnosť nájdete tu

FAKTY VS. MÝTY 

Podľa prieskumu Eurobarometer 2016 si takmer polovica ľudí na Slovensku myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný. Nielen tieto zarážajúce výsledky, ale aj každodenná skúsenosť osôb, ktoré zažili sexuálne násilie, svedčia o tom, aké bežné sú u nás mýty o sexuálnom násilí. Rozšírenosť mylných presvedčení je zároveň dokladom toho, že máme málo vecných informácií o skutočnej podobe tohto závažného a citlivého problému. Pozrime sa preto kriticky na najbežnejšie mýty o tomto špecifickom type rodovo podmieneného násilia, ktorého najčastejším terčom sú ženy a páchateľmi muži. 

Viac informácií >

POJMY A FORMY

Pojem sexuálne násilie sa vzťahuje na sexuálne aktivity, ku ktorým dôjde bez explicitného (jasného a nepochybného) súhlasu obete. V tejto časti prinášame informácie o vymedzovaní pojmu sexuálne, resp. sexualizované násilie a o formách a prejavoch násilného správania, ktoré tento pojem zahŕňa.  

Viac informácií >

PRÁVNE ASPEKTY

Právne ponímanie a trestnosť niektorých skutkov nemusí plne zodpovedať tomu, čo pod pojmami ako znásilnenie a sexuálne násilie rozumie široká verejnosť. Trestný zákon Slovenskej republiky definuje rôzne skutky sexuálneho násilia ako trestné činy proti dôstojnosti. 

Viac informácií >

VÝSKYT 

Agentúra Európskej únie pre ľudské práva realizovala v roku 2012 prieskum rodovo podmieneného násilia na ženách na výskumnej vzorke 42 000 respondentiek v rámci Európskej únie. Respondentky vo veku 18 – 74 rokov sa vyjadrovali k otázkam týkajúcim sa ich skúseností so skúmanými typmi rodovo podmieneného násilia počas sledovaného obdobia 12 mesiacov pred dopytovaním, ako aj ich skúseností s týmto typom násilia od 15 rokov veku. 

Viac informácií >

AKO ROZPOZNAŤ NÁSILIE A POSKYTNÚŤ PODPORU

Ak chceme podporiť blízku osobu, ktorá prežila sexuálne násilie, je dôležité, aby sme ho dokázali rozpoznať a aby sme sa zoznámili s niektorými jeho osobitosťami. Nasledujúce informácie nám pomôžu zorientovať sa v najdôležitejších poznatkoch o tomto type násilia, prekonať vlastné pocity bezmocnosti, zachytiť varovné signály, pochopiť zmeny v správaní osoby so skúsenosťou násilia a poskytnúť jej účinnú, posilňujúcu podporu.

Viac informácií >

ČO ROBIŤ BEZPROSTREDNE PO ZNÁSILNENÍ

Bezprostredne po znásilnení vás zaujímajú najmä tri veci: chcete sa dostať do bezpečia, zmyť zo seba nečistotu spôsobenú  po násilnom čine a nájsť niekoho, kto vám pomôže: priateľku alebo priateľa, niekoho z rodiny, poradkyňu na nonstop linke pre ženy 0800 212 212, niekoho v nemocnici alebo políciu.

Viac informácií >

PREČO VYHĽADAŤ LEKÁRSKU POMOC

Ak ste zažili znásilnenie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia. Pokúste sa zveriť blízkej osobe, priateľke alebo príbuznej, ktorá vás môže sprevádzať pri ďalších krokoch. Podpora blízkej osoby vám pomôže prekonať najťažšie chvíle po akútnom sexuálnom útoku. Hoci to je pre vás iste veľmi ťažké, v záujme svojho zdravia by ste čo najskôr mali vyhľadať lekársku pomoc.

Viac informácií >

AKO SA VLASTNÝMI SILAMI VYROVNAŤ S NÁSILÍM

V dôsledku traumatizácie sexuálnym násilím sa u vás môžu objaviť rôzne krátkodobé i dlhodobé ťažkosti. Ak tieto ťažkosti výrazne narúšajú kvalitu vášho života, nezdráhajte sa vyhľadať odbornú pomoc. Odkladanie riešenia problémov môže situáciu zhoršiť. V texte sú uvedené iba niektoré základné odporúčania, ako môžete vlastnými silami prispieť k zmierňovaniu vplyvu traumy.  

Viac informácií >

AKO MÔŽE POMÔCŤ PSYCHOTERAPIA 

Skúsenosť so sexuálnym násilím patrí k mimoriadne traumatizujúcim zážitkom. Ak ste nedávno zažili útok, je možné, že ste v šoku. Znamená to, že sa môžete cítiť otupene, necitlivo, vôbec si neveríte, nekontrolovane plačete či sa smejete alebo ste fyzicky ochoreli. Mnohé ženy, ktoré prežili sexuálne násilie, zápasia v dôsledku traumatizácie s pocitmi viny, pošpinenia, hanby. Trpia opakovanými nočnými morami, vtieravými spomienkami alebo zažívajú záchvaty úzkosti.

Viac informácií >

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ ODHALENÉ V OBDOBÍ DOSPIEVANIA ALEBO V DOSPELOSTI

Väčšina ľudí, ktorí zažili sexuálne zneužívanie v detstve, o tejto skúsenosti buď neprehovorí vôbec, alebo až so značným časovým odstupom. Tzv. neskoré odhalenia zneužívania sú pre túto oblasť sexuálneho násilia typické. Osoby so skúsenosťou sexuálneho zneužívania sa však namiesto podpory a pomoci často stretávajú so spochybňovaním zo strany laickej aj odbornej verejnosti. Môžeme tomu predísť, ak sa dozvieme viac o príčinách neskorých odhalení, ako aj o prezumpcii statusu obete. 

Viac informácií >

INFORMÁCIE PRE MUŽOV

V tejto časti prinášame niekoľko informácií a podnetov o problematike sexuálneho násilia osobitne pre mužov. V záujme prevencie násilia pripomíname dôležitosť súhlasu druhej strany pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách a uvádzame možnosti, ako konkrétne pomôcť a zasiahnuť, ak je niekto v ohrození. Zároveň pripomíname, že aj chlapci a muži sa môžu stať obeťou sexuálneho násilia.

Viac informácií >

Skip to content