Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Projekt “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu” získal grant z Nórska v sume 1 105 000 € a je spolufinancovaný vo výške 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. Jeho cieľom je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami.

Skip to content