Zavolať na Národnú linku môže zmeniť životy žien a ich detí ohrozovaných násilím. Nemlčme. Zastavme násilie

Služby poskytované  na Národnej linke vychádzajú z potrieb žien, ktoré majú skúsenosť s násilím vo svojich vzťahoch a životoch. Z tohto dôvodu je obsah rozhovoru a miera identifikácie násilia výhradne v rukách volajúcej ženy – klientky. V situácii ohrozenia zdravia, bezpečia a života ženy a jej detí poskytujú poradkyne na linke krízovú pomoc a potrebnú podporu 7 dní v týždni, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Národná linka môže byť v niektorých prípadoch miestom prvého kontaktu, kde ženy získajú všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách a o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne odpovedajú klientkam na základné otázky týkajúce sa sociálnej a právnej pomoci a asistujú  ženám pri hľadaní ďalšej účinnej pomoci v mieste ich bydliska a regiónu. 

Poradkyne sú vyškolené a scitlivené vo všetkých špecifikách práce so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch.  Sú pripravené poskytnúť pomoc aj tretím osobám, či už rodinným príslušníkom ženy zažívajúcej násilie, prípadne jej kolegom a priateľom. 

Prečítajte si rozhovor o tom, aké to je poskytovať poradenstvo ženám v núdzi s vedúcou Národnej linky Máriou Vítekovou.

Poradkyne Národnej linky sú pripravené hovoriť o všetkých formách násilia, ktorému sú ženy a ich deti vystavené. Cieľom poradkýň je spoločne s klientkou minimalizovať riziko a nájsť potrebnú podporu a ochranu, ktorú poskytujú ženám špecializované organizácie a inštitúcie. Poradkyne sú zaviazané dodržiavať dôvernosť všetkých zverených informácií.

Zavolajte kedykoľvek na bezplatné číslo 0800 212 212. Pretože na Vás a na Vašom bezpečí záleží.

Skip to content