Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny, Barbora Burajová, vystúpila s príspevkom na 1219. zasadnutí Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE). Zasadnutie, ktoré sa  tematicky venovalo Medzinárodnému dňu žien, sa uskutočnilo 7. marca 2019 vo Viedni.

Barbora Burajová označila vzájomnú spoluprácu a identifikovanie synergií medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami, zástupcami občianskej spoločnosti a predstaviteľmi vlád za kľúčové aspekty pre účinné predchádzanie a elimináciu násilia páchaného na ženách. Vo svojom príspevku priblížila príklady dobrej praxe na Slovensku, kedy takáto spolupráca významne prispela k ochrane a podpore žien a dievčat zažívajúcich násilie. Hovorila o vzniku Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019 (v gescii MPSVR SR) participatívnym spôsobom, t.j. za účasti zástupkýň a zástupcov štátnej správy a občianskej spoločnosti, ako aj o konzultáciách s odborníkmi a odborníčkami z viacerých európskych krajín pred spustením prevádzky 24-hodinovej Národnej linky pomoci pre ženy, zažívajúcich násilie. Ozrejmila, aká dôležitá bola výmena skúseností s nórskymi výskumníčkami a výskumníkmi a odborníčkami z Rady Európy pri kreovaní Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách (s finančnou podporou nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z nórskeho finančného mechanizmu a štrukturálnych fondov EÚ). ženám a prispeli tak k väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami na celom svete.

Na záver svojho prejavu vyzvala Barbora Burajová predstaviteľov európskych krajín, aby sa pripojili k spoločnému úsiliu v boji proti násiliu voči ženám a prispeli tak k väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami na celom svete: „Nežiadúce dôsledky násilia páchaného na ženách a dievčatách na ich psychologické, sexuálne a reprodukčné zdravie ovplyvňujú ženy vo všetkých fázach ich života. Je preto veľmi dôležité podporovať vzájomnú spoluprácu a súčinnosť medzi organizáciami občianskej spoločnosti a vládami, štátmi a medzinárodnými organizáciami s cieľom zlepšiť prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.“

Podľa zistení z najnovšieho prieskumu OBSE o prevalencii násilia páchaného na ženách v regióne, ktorý bol uverejnený tento mesiac, približne 70 percent z viac ako 15 000 žien a dievčat uviedlo, že od 15. rokov zažili určitú formu násilia. Viac ako 20 percent respondentiek uviedlo, že zažili fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojich partnerov. 

Skip to content