20. júna 2019 si pripomíname Svetový deň utečencov a utečeniek. Až 11 miliónov žien a dievčat v súčasnosti uteká alebo utieklo zo svojich domovských krajín, zasiahnutých vojnovým konfliktom, občianskou vojnou, hladomorom či prírodnými katastrofami. Priemerná dĺžka vysídlenia je až 17 rokov a viac. Počas tohto obdobia sa celé generácie rodia a sú vychovávané v utečeneckých táboroch a prežívajú významnú časť svojho života ako utečenci a utečenky.

Mnohé ženy a dievčatá, ktoré hľadajú azyl a bezpečie, sú počas tohto obdobia vystavené rôznym formám rodovo podmieneného násilia a rodovej diskriminácii, či už v ich domovskej krajine, počas cestovania v Európe, alebo po príchode do krajiny, kde žijú v utečeneckom tábore a žiadajú o azyl. Preto musí byť naša pozornosť upriamená na ich skutočné potreby a dôstojnosť. Mali by byť prijaté rodovo citlivé opatrenia s cieľom prevencie ich diskriminácie, násilia, obťažovania a iných foriem zneužívania, napríklad v časoch vojnovej krízy alebo počas prírodných katastrof.

 V krajine, do ktorej utečenky prichádzajú, teda napríklad aj na Slovensku, by mali mať ženy a dievčatá prístup k informáciám a uplatňovať svoje ľudské a sociálne práva vo vzťahu k individuálnej slobode, zamestnaniu, bývaniu, zdraviu, vzdelaniu, sociálnej ochrane a dostupným službám. V praxi sa tak však nedeje a preto je potrebné pripomínať si neľahkú situáciu žien utečeniek aj v tento pamätný deň a riešiť ju popri iných koncepciách aj v stratégii rodovej rovnosti. 

Kvôli potrebe ochrany práv týchto žien a dievčat Rada Európy zahrnula nový strategický cieľ do svojej Stratégie rodovej rovnosti na roky 2018 – 2013, ku ktorej sa prihlásila aj Slovenská republika. Stratégia sa zameriava na prevenciu a boj proti rodovým stereotypom a sexizmu, prevenciu a boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, zabezpečenie rovnakého prístupu žien k spravodlivosti, dosiahnutiu vyrovnaného zastúpenia žien a mužov v politickej reprezentácií a vo verejnom rozhodovaní, ako aj na ochranu práv žien a dievčat migrantiek, utečeniek a tých, čo hľadajú azyl. Viac o stratégii: https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb

UN Women si pripomína tento deň takto: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/world-refugee-day

Významnú úlohu pri podpore žien utečeniek zohrávajú aktivisti, aktivistky a mimovládne organizácie (napr. https://www.hrl.sk/skhttps://charita.sk/pomoc-utece…). Ak sa chcete pridať, môžete ich činnosť podporiť a tak pomôcť aj ženám a dievčatám, hľadajúcim azyl, bezpečie a dôstojné životné podmienky na Slovensku.

Skip to content