Viaceré inštitúcie, ktoré majú vzhľadom na svoju činnosť a kompetencie dôvod spolupracovať v oblasti násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvorili pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pracovnú skupinu. 

Táto skupina vypracovala Regionálny akčný plán BSK (RAP) na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2018 – 2020. 

BSK tak opätovne reagoval na odporúčania dokumentu Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. V multiinštitucionálnej skupine sa stretli mimovládne organizácie poskytujúce služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, zástupkyne a zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, miestnej územnej samosprávy, polície a ďalších organizácií vrátane Koordinačno-metodického centra  pre prevenciu násiliu na ženách pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny. 

Regionálny akčný plán predstavuje sériu aktivít, ktoré budú realizované v regióne prostredníctvom pomáhajúcich inštitúcií v prospech žien zažívajúcimi násilie, ale aj smerom k laickej či odbornej verejnosti. Po schválení plánu sa pracovná skupina bude i naďalej stretávať, aby sa jednotlivé inštitúcie mohli navzájom informovať o implementácií plánu, zdieľať spolu skúsenosti, ale aj hľadať možnosti ako riešiť „biele miesta“ v poskytovaní podpory a ochrany ženám a ich deťom. 

Zuzana André, analytička pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskrimináciektorá je členkou pracovnej skupiny za Inštitút pre výskum práce a rodiny, je presvedčená, že bratislavský RAP je príkladom dobrej praxe. „Regionálny akčný plán predstavuje vhodný spôsob, akým je možné zmierňovať častý inštitucionálny formalizmus a ako sa dá lepšie spolu komunikovať ak chceme naozaj efektívne pomáhať ľuďom zažívajúcim násilie“, podotkla. Spolu s našim kolegom, analytikom a výskumníkom pre oblasť rodovej rovnosti, Andrejom Kurucom sa tešia na ďalšie stretnutia a výmenu skúseností v rámci multiinštitucionálnej skupiny BSK.

Skip to content