Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) zorganizovalo dňa 19.9.2019 verejnú diskusiu s názvom Možnosť voľby pre rodinu. Moderovaná diskusia skúmala prečo je dôležité zachovať legislatívny status a dostupnosť interrupcií na Slovensku, najmä s ohľadom na dopad neželaného tehotenstva na životy a zdravie žien a ich rodín. Potreba odbornej diskusie o tejto téme vznikla s ohľadom na ohlasované legislatívne iniciatívy na zmenu právnej úpravy umelého prerušenia tehotenstva na Slovensku. Počas debaty Možnosť voľby pre rodinu sa diskutujúci  zhovárali o faktoch z právnej, zdravotnej a sociálnej oblasti, ktorých východiskom je to nazeranie na tehotnú ženu a jej tehotenstvo/ materstvo, ktoré nestavia jej práva a oprávnené záujmy do protikladu s ochranou života pred narodením.

Počas debaty Možnosť voľby pre rodinu sa diskutujúci  zhovárali o faktoch z právnej, zdravotnej a sociálnej oblasti, ktorých východiskom je to nazeranie na tehotnú ženu a jej tehotenstvo/ materstvo, ktoré nestavia jej práva a oprávnené záujmy do protikladu s ochranou života pred narodením. 

O svoje odborné názory sa s publikom podelili pozvané hosťky, právnička Lucia Berdisová, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová a hosť Jozef Záhumenský, prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave. Diskusiu moderovala Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Podujatie a sa uskutočnilo v Novej Cvernovke v Bratislave od 18,00 do 19,30 

O rámci a téme diskusie povedala právnička Barbora Burajová toto: „V dnešnej diskusii hľadáme fakty, na ktorých by mala byť postavená racionálna celospoločenská diskusia o tom, ako na Slovensku zabezpečiť ženám právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí. Takéto rozhodovanie je rozhodnutím o budúcom materstve, teda rozhodnutím o rodine. Nielen o tej budúcej, ale je to aj rozhodnutie rodine, ktorú žena s jej deťmi a otcom detí vytvára. Naša diskusia nemá vyriešiť eticko-morálne otázky vyplývajúce z rôznych ideologických a náboženských východísk pri nazeraní na tehotenstvo a ľudský život pre narodením. Jej etickým jadrom je rešpekt k slobode, dôstojnosti a právam žien a tiež rešpekt k hodnote ľudského života pred narodením. Kým eticko-morálne postoje jednotlivcov sa k týmto hodnotám môžu líšiť, cieľom dnešnej diskusie je priblížiť tie aspekty, od ktorých by štát pri normatívnej regulácii nemal odhliadnuť, nakoľko zákonná úprava sa bude vzťahovať na každú ženu a jej individuálny život, súkromie a rodinu.“

Viac informácií o našich diskutujúcich: 

• LUCIA BERDISOVÁ pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied a prednáša aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala právo a filozofiu a vo svojej výskumnej a prednášateľskej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam teórie práva, ústavnému právu, ľudským právam a profesijnej etike. Má pracovnú skúsenosť aj ako poradkyňa na Ústavnom súde SR a ako advokátska koncipientka. Pôsobila alebo pôsobí v poradných orgánoch verejnej moci venujúcim sa oblasti súdnictva, rovnosti, či ľudských práv. Snaží sa zapájať do verejného diskurzu (predovšetkým, keď sú v stávke princípy právneho štátu) a popularizovať právo cez pop-kultúrne referencie. 

• OĽGA PIETRUCHOVÁ bola jednou z iniciátoriek Iniciatívy Možnosť voľby, ktorá vznikla ako protireakcia na snahy KDH o zákaz interrupcií na Slovensku a následné podanie na Ústavný súd vo veci rozporu tzv. Interrupčného zákona s Ústavou SR. V roku 2001 sa stala predsedníčkou združenia Možnosť voľby. Od roku 2004 do 2011 bola výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Po založení Ženskej loby Slovenska bola zvolená za jej predsedníčku a za členku výboru European Women’s Lobby. Od roku 2011 pracuje ako riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je tajomníčkou Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

• JOZEF ZÁHUMENSKÝ pracuje ako prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave. Pôsobil dlhšiu dobu na pražských klinikách, kde sa venoval hlavne pôrodníctvu, je spoluautorom 3 odporučených postupov platných v Českej republike. Habilitoval na Univerzite Karlovej v Prahe, témou jeho habilitačnej práce bolo hodnotenie vplyvu pôrodných poranení matky na jej kvalitu života po pôrode. Primárna oblasť jeho záujmu je práca priamo na pôrodnej sále, asistencia pri komplikovaných pôrodoch, ako aj starostlivosť o vysoko rizikové tehotné a rodičky. Podporuje prirodzené pôrodníctvo a jeho snahou je zvrátiť epidemický nárast neindikovaných cisárskych rezov. Špecializuje sa aj na infekčné ochorenia v tehotnosti, hlavne v súvislosti s možným vplyvom na zdravý vývoj plodu. Okrem toho pôsobí ako súdny znalec v odbore gynekológia a pôrodníctvo a zaujíma sa aj o etické otázky v biomedicíne. Je autorom jednej učebnice, dvoch monografií a 57 článkov registrovaných v renomovanej databáze Scopus. 

• BARBORA BURAJOVÁ je vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Vedie tím analytičiek, ktoré sa zameriavajú na podporu primárnej prevencie násilia a ďalšieho vzdelávania dotknutých profesií, koordináciu medzisektorovej spolupráce, ako aj výskum a aktívne sa zapája do lektorskej i výskumnej činnosti v centre. Vo svojej práci vo verejnom sektore pokračuje v rozvíjaní tém, ktorým sa ako programová manažérka venovala v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde počas siedmych rokov spolupracovala najmä so ženskými mimovládnymi organizáciami v oblasti podpory ženských práv a boja proti násiliu na ženách. Od roku 2008 bola členkou viacerých poradných orgánov vlády v oblasti nediskriminácie, rovného zaobchádzania a rodovej rovnosti a pracovných skupín pre prípravu príslušnej legislatívy. Po ukončení Právnickej fakulty UK absolvovala koncipientskú prax v advokátskej kancelárii v Bratislave. V súčasnosti je doktorandkou na Akadémii policajného zboru Slovenskej Republiky so zameraním na podporu a ochranu obetí trestných činov.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý  sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Skip to content