8. apríla už tradične oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si každoročne svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Spojenom kráľovstve. Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho úsilia rómskych komunít o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Zástupcovia rómskeho hnutia zo 14 krajín vtedy deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie (Róm) a jazyk a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii. Na kongrese sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. 8. apríla si Rómovia na celom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu – romipen (rómstvo) – význam jej uchovávania, ale aj svoje medzinárodné zjednotenie a spolupatričnosť. (Zdroj informácií: tu)

Rómovia sú najväčšou menšinovou komunitou v Európe – 6 miliónov Rómov žije v EÚ a 4 milióny v regióne rozširovania (Čierna Hora, Srbsko, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko). Napriek tomu už dlho čelia nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii. ,Na území dnešného Slovenska žijeme spolu s Rómami už niekoľko storočí. V oblasti spolunažívania sa však stále máme čo učiť. Ako hovorí rómske príslovie, v každom človeku na svete je niečo, čo sa od neho môžeš naučiť, no bez vzájomného rešpektu, pochopenia a podpory môže trvať mnoho ďalších rokov, kým budú v našej krajine Rómovia a iné národnosti žiť vo vzájomnej tolerancii. Všetkým Rómom a Rómkam k dnešnému dňu prajem najmä rovnocenné postavenie v spoločnosti“, povedal pri príležitosti tohtoročného MDR splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Opýtali sme sa aj Dagmar Litterovej, vedúcej oddelenia horizontálnych princípov Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, čo pre ňu znamená tento pamätný deň. 

„Pripomenúť si Medzinárodný deň Rómiek a Rómov považujem za veľmi dôležité v našom multikultúrnom 21. storočí, a to nielen pre rómske komunity, ale aj pre majoritnú spoločnosť. Dnes, keď považujeme za samozrejmé, že ženy majú právo voliť, keď otvorene odsudzujeme domáce a sexuálne násilie, rasizmus, fašizmus, xenofóbiu či antisemitizmus a hovoríme nahlas o mnohých veciach, ktoré boli pred tridsiatimi rokmi ešte tabu, verím, že aj oslava rómstva/romipen bude dňom preukazovania si vzájomnej úcty a rešpektu. 

Pre mňa osobne to nie je len oslava európskeho národa bez vlastnej zeme, národa s nádhernou kultúrou a zachovanými tradíciami, deň národa tak rôznorodého a predsa tak rovnakého v problémoch, ktorými sa už stáročia borí, ale hlavne dňom spolupatričnosti, hrdosti a rovnocennosti. Deň Rómov by mal byť tým dňom, kedy by aj ľudia na Slovensku mali byť voči sebe farboslepí – tak ako hovorí jedno krásne rómske príslovie: „Nehľaď na to, akú má človek kožu, ale pozeraj, aké má srdce.““

 A napokon nás zaujalo vyjadrenie, ktoré k MDR uverejnil Timo Soini predsedu Výboru ministrov Rady Európy a ministra zahraničných vecí Fínska: „V dnešnej Európe zostáva zaobchádzanie s Rómami a travellermi hlavnou otázkou ľudských práv. Napriek značnému úsiliu mnohých vlád v členských štátoch Rady Európy rómske komunity naďalej čelia diskriminácii, chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ešte vždy nie je zaručený ich prístup k základným právam, ako sú zdravie, bývanie, vzdelávanie alebo zamestnanie. To si vyžaduje zmenu. Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si naše povinnosti v oblasti ochrany ľudských práv a opätovné potvrdenie nášho záväzku podporovať rovnosť a nediskrimináciu vo všetkých rómskych komunitách v Európe. 

Chcel by som však vyzdvihnúť osobitnú zraniteľnosť žien a dievčat Rómov a travellerov, ktorí dnes patria medzi najviac znevýhodnené skupiny v Európe. Všetky ženy a dievčatá, vrátane tých, ktoré žijú v rómskych komunitách, majú právo žiť svoj život slobodne a mať možnosť rozhodovať sa bez neprimeraného tlaku zo strany svojej komunity, rodiny alebo štátu. Jedná sa o otázku zabezpečenia ich základných ľudských práv.“

Všetkým rómskym ženám, mužom i deťom na Slovensku želáme veľa dôvodov na oslavu v ich pamätný deň i každý ďalší.

Skip to content