Zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA so sídlom vo Viedni, ktorá bola prezentovaná v marci 2014 vyplýva, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov.

Správa Agentúry EÚ pre základné práva je založená na rozhovoroch so 42 000 ženami v 28 členských štátoch Európskej únie (EÚ). Vyplýva z nej, že násilie páchané na ženách, a najmä rodovo motivované násilie, ktoré má nesmierny vplyv na ženy, predstavuje rozsiahle porušovanie ľudských práv, čo si EÚ nemôže dovoliť prehliadať.

 

SPRÁVA FRA Z VÝSKUMU O NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Správa FRA poskytuje výsledky najväčšieho svetového prieskumu o násilí na ženách, ktorý uskutočnila FRA na základe rozhovorov s vyše 40 000 ženami v 28 členských štátoch EÚ vrátane Chorvátska. Výsledky prieskumu tiež ukázali, že väčšina obetí neoznámila incidenty násilia na ženách polícii alebo organizáciám na podporu obetí. Následkom toho väčšina žien, ktoré boli obeťami násilia,  neprišla do kontaktu so súdmi alebo organizáciami poskytujúcimi služby. Zo zhrnutia  prieskumu  agentúry  FRA vyplynulo:

  • Približne tretina opýtaných  žien má skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím. Spomedzi žien, ktoré sú alebo boli vo vzťahu s mužom, 22 % zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie;
  • Počas ostatných 12 mesiacov pred prieskumom zažilo telesné násilie približne 13 miliónov žien a za rovnaké obdobie to platí o 3,7 milióna žien v prípadoch sexuálneho násilia;
  • V prípadoch domáceho násilia 67% opýtaných uviedlo, že útok nenahlásili na polícii. Pokiaľ ide o sexuálne obťažovanie, to sa často vyskytuje na pracovisku;
  • Každá dvadsiata žena sa priznala, že bola znásilnená a každá tretia zažila nejakú formu fyzického a/alebo sexuálneho útoku od dovŕšenia veku 15 rokov. Spomedzi žien v prieskume, ktoré uvádzajú, že boli znásilnené súčasným partnerom, približne jedna tretina konštatuje, že ich partner znásilnil šesť alebo viac ráz.  Znásilnenie v manželstve je realita pre  mnohé ženy a veľký počet z nich zažil viacero incidentov. Zo žien, ktoré zažili sexuálne násilie zo strany inej osoby ako partnera, takmer desatina uvádza, že na najvážnejšom incidente sa podieľal viac ako jeden páchateľ.
  • V prípadoch domáceho násilia 67% opýtaných uviedlo, že útok nenahlásili na polícii. Pokiaľ ide o sexuálne obťažovanie, to sa často vyskytuje na pracovisku;

Výsledky za SR ukazujú, že:

  • štvrtina žien zažila násilie od bývalého partner a 12% od súčasného partnera;
  • Násilie od akéhokoľvek muža zažila počas svojho života každá tretia slovenská žena;
  • V priebehu posledného roka zažilo od svojho partnera násilie 12% žien v SR, čo predstavuje 140.000 žien; násilie od akéhokoľvek muža zažilo v rovnakom období zhruba 230.000 žien (10% dospelých žien);
  • Iba 12% žien uviedlo, že najzávažnejší prípad násilia, ktoré zažili, riešila polícia.
Skip to content