AKTUÁLNY NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2014 - 2019

Rada Európy je najvýznamnejšou organizáciou na ochranu ľudských práv na európskom kontinente. Rada Európy má 47 členských štátov, vrátane 28 členských štátov Európskej únie. Všetky členské štáty Rady Európy podpísali Európsky dohovor o ľudských právach zameraný na ochranu ľudských práv a na podporu demokracie a právneho štátu. Európsky súd pre ľudské práva dohliada na dodržiavanie dohovoru v členských štátoch.

DOHOVOR O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU

Dňa 7. 4. 2011 bol na zasadnutí Rady Európy v Štrasburgu prijatý Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Dohovor ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu. SR sa stala jedným z prvých signatárov Dohovoru, ktorý si vyžaduje množstvo dôležitých zmien v oblasti prevencie a eliminácie rodovo podmieneného násilia.

Istanbulský dohovor je najďalekosiahlejším medzinárodným zmluvným dokumentom venovaným tomuto závažnému porušovaniu ľudských práv. Dohovor, ktorého cieľom je dosiahnuť nulovú toleranciu voči tomuto typu násilia, je významným krokom k vytvoreniu bezpečnejšej Európy a sveta.

Predchádzanie násiliu, ochrana obetí násilia a trestné stíhanie páchateľov predstavujú základné prvky Dohovoru. Cieľom dohovoru je zároveň zmeniť cítenie a myslenie jednotlivcov a to tak, že nabáda všetkých členov spoločnosti, najmä mužov a chlapcov, k zmene postojov. Dohovor v zásade predstavuje obnovenú výzvu na posilnenie rovnosti medzi ženami a mužmi vzhľadom na to, že násilie na ženách má hlboké korene v nerovnosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti, a k jeho pretrvávaniu prispieva kultúra tolerancie a popierania. 

Istanbulský dohovor zakotvuje na členské štáty nasledujúce požiadavky: 

PREVENCIA

 • zmeniť postoje, rodové roly a stereotypy vedúce k akceptovaniu násilia na ženách;
 • zabezpečiť vzdelávanie odborníkov, ktorí pracujú s obeťami násilia;
 • zvýšiť povedomie o jednotlivých formách násilia a o ich traumatizujúcej povahe;
 • začleniť učebné materiály o otázkach rovnosti do učebných osnov na všetkých stupňoch vzdelávania;
 • spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, médiami a súkromným sektorom s cieľom osloviť verejnosť.

PODPORA

 • zabezpečiť, aby v centre pozornosti všetkých opatrení boli potreby a bezpečnosť obetí;
 • zriadiť špecializované podporné služby na poskytovanie zdravotníckej pomoci, ako aj psychologického a právneho poradenstva obetiam a ich deťom;
 • vybudovať dostatočný počet útulkov a zriadiť bezplatné telefonické linky dôvery s nepretržitou prevádzkou.

POSTIHOVANIE

 • zabezpečiť, aby násilie na ženách bolo ustanovené ako trestný čin, a aby sa náležite trestalo;
 • zabezpečiť, aby nebolo prípustné obhajovať akýkoľvek akt násilia kultúrou, zvyklosťami, náboženstvom alebo jeho páchanie „v mene cti“;
 • zabezpečiť obetiam násilia prístup k osobitným ochranným opatreniam počas vyšetrovania ako aj súdneho konania;
 • zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány zareagovali okamžite na žiadosť o pomoc, a aby primerane riešili nebezpečné situácie.

KOORDINOVANÁ POLITIKA

 • zabezpečiť, aby všetky hore uvedené opatrenia tvorili komplexný a koordinovaný súbor politických stratégií, a aby poskytovali súhrnnú odozvu na násilie na ženách a domáce násilie.

DOHOVOR RADY EURÓPY O OCHRANE DETÍ PRED SEXUÁLNYM VYKORISŤOVANÍM A SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM (LANZAROTSKÝ DOHOVOR, LANZAROTE 25. 10. 2007)

Lanzarotský dohovor zaväzuje členské štáty k prijímaniu opatrení na ochranu detí pred sexuálnym násilím, zneužívaním a vykorisťovaním. 

1. marca 2016 bola u generálneho tajomníka Rady Európy uložená ratifikačná listina k Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (tzv. Lanzarotský dohovor). Slovenská republika sa tak v poradí ako 40. členská krajina Rady Európy prihlásila k hodnotám a záväzkom dokumentu posilňujúceho ochranu detí pred týmito formami násilia.Dohovor pre Slovenskú republiku nadobudol účinnosť 1. júla 2016.

ĎALŠIE MATERIÁLY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU

V oblasti ochrany ľudských práv je významným orgánom Rady Európy Výbor ministrov (ďalej len ,,VM“), ktorý rozhoduje o odporúčaniach Parlamentného zhromaždenia (ďalej len ,,PZ“). Na jeho pôde bolo prijatých viacero odporúčaní k otázkam práv žien a ich ochrany pred násilím.[1]

Konkrétne odporúčania nájdete tu

[1] Napríklad Odporúčanie č. R (79) 17 týkajúce sa ochrany detí proti zlému zaobchádzaniu; Odporúčanie č. R (85) 4 o násilí v rodine; Odporúčanie č. R (85) 11 o postavení obete v rámci trestného práva a trestného konania; Odporúčanie č. R (87) 21 o pomoci obetiam a prevencii viktimizácie; Odporúčanie č. R (90) 2 o sociálnych opatreniach týkajúcich sa násilia v rodine; Odporúčanie č. R (91) 11 týkajúce sa sexuálneho vykorisťovania, pornografie a prostitúcie detí a mladistvých a obchodovania s nimi; Odporúčanie č. R (93) 2 o zdravotnosociálnych aspektoch zneužívania detí; Odporúčanie č. R (2000) 11 o opatreniach proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami za účelom sexuálneho vykorisťovania a Odporúčanie Rec (2001) 16 o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním;

Skip to content