Domáce násilie je v právnom poriadku SR definované v Zákone o obetiach trestných činov. Považuje sa zaň násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby. Právny poriadok umožňuje domôcť sa ochrany v troch rovinách:

TRESTNÉ PRÁVO

Trestné právo definuje skutky súvisiace s domácim násilím, najmä

a) trestné činy proti životu a zdraviu (spadajúce pod tzv. fyzické násilie na ženách: Úkladná vražda (§ 144), Vražda (§ 145), Zabitie (§ 147 – 148), Usmrtenie (§ 149), Nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 150 – 153), Účasť na samovražde (§ 154), Ublíženie na zdraví (len podľa § 155 a 156), Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia (§ 159-160);

b) trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (spadajúce pod tzv. fyzické násilie na ženách): Znásilnenie (§ 199), Sexuálne násilie  (§ 200), Sexuálne zneužívanie  (§ 201-202);

c) trestných činov proti rodine a mládeži (spadajúce pod tzv. ekonomické násilie na ženách a psychické násilie na ženách): Zanedbanie povinnej výživy (§ 207), Týranie blízkej osoby a zverenej osoby (§ 208);

d) trestných činov proti iným právam a slobodám: Kupliarstvo (§ 367).

Súvisiace právne normy:

 

OBČIANSKE (CIVILNÉ) PRÁVO

V občianskom súdnom konaní sa poskytuje ochrana právam a oprávneným záujmom účastníkov. Obeť sa môže domáhať

 • rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností po rozvode,
 • určenia výživného na maloleté dieťa alebo zvýšenia vyživovacej povinnosti,
 • určenia výživného na manželku či rozvedenú manželku,
 • úpravy styku s maloletým dieťaťom,
 • vylúčenia manžela z užívania bytu al. inej nehnuteľnosti,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zrušenia spoločného nájmu bytu,
 • vydania predbežných opatrení a iné.

Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné opatrenie, ktoré násilníkovi, ak je dôvodne podozrivý z násilia, dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove) a zároveň priblížiť sa k obeti. Žena postihnutá násilím môže podať návrh na takéto predbežné opatrenie a súd o ňom rozhodne do siedmich dní od doručenia návrhu. Ak súd takémuto návrhu vyhovie, uloží zároveň navrhovateľke, aby v stanovenej lehote na súd podala návrh na začatie konania o vylúčení násilníka z užívania bytu alebo domu. Nerešpektovanie takéhoto predbežného opatrenia je trestným činom a treba ho ohlásiť na polícii.

V rámci neodkladných opatrení môže obeť dosiahnuť najmä :

 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti
 • Platenie výživného v nevyhnutnej miere
 • Zákaz vstupu do bytu al. inej nehnuteľnosti
 • Zákaz priblíženia
 • Úpravu styku s maloletým dieťaťom
 • Aby odporca niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal

Rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení má iba dočasný charakter, súd ho vydáva aj bez dokazovania, len podľa písomného podania, do času kým sa o veci nerozhodne v riadnom konaní s riadnym dokazovaním.

Súvisiace právne normy:

 

Správne právo

V správnom konaní sa prejednávajú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 Zákona 372/1990 o priestupkoch. Spravidla ide o skutky domáceho násilia menej závažného charakteru (vyhrážky, drobné zranenia, urážky) pričom výsledkom je uloženie pokuty (do 200 EUR). Takéto priestupky sa kvalifikujú ako priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49

1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, 

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

Na zamedzenie opakovaného posudzovania skutkov domáceho násilia ako priestupku a tým zľahčovania situácie obete bod od roku 2016 do Trestného zákona doplnený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej recidívy, teda opakovaný skutok týrania blízkej a zverenej osoby v priebehu jedného roka sa posudzuje ako trestný čin.

Zákon o obetiach trestných činov

Od 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obetiach). 

Týmto zákonom sa do slovenského právneho poriadku preniesli európske štandardy vo vzťahu k právam a ochrane obetí trestných činov. Zákon o obetiach definuje pojmy ako obeť trestného činu, obzvlášť zraniteľná obeť či domáce násilie. Ďalej upravuje práva obetí nezávisle od začatia trestného konania, t. j. najmä právo na odbornú pomoc, vrátane právnej pomoci. Taktiež sa zákon o obetiach zameriava na úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov ako aj vytvorenie systému pre poskytovanie odbornej pomoci subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a ich podporu. 

Viac informácií na stránke Ministerstva spravodlivosti www.pomocpreobete.gov.sk

Skip to content