Nasledujúce publikácie boli vydané MPSVR SR v rámci kampane Rad Európy Zastavme násilie. Viac publikácií na tému nájdete v databáze rodovej kompetencie.

KONAŤ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH

Podľa údajov polície až 70 % násilných trestných činov, v ktorých bola obeťou žena, bolo spáchaných v domácnosti. Domáce násilie sa vyskytuje omnoho častejšie než násilie páchané na verejnosti. Domáce násilie nie je jednorazový čin, opakuje sa, dlhodobo pretrváva a jeho intenzita sa časom stupňuje. 

Čítať text letáku >
Leták Konať proti násiliu na ženách (pdf) >

KONAŤ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH A DEŤOCH

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch. Všetky istým spôsobom súvisia s nerovným rozdelením moci v spoločnosti – medzi ženami a mužmi, medzi dospelými a deťmi.

KONAŤ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH

Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre „vonkajší“ svet neprístupná oblasť. Chápe sa ako priestor, kde človek zažíva pozitívne osobné vzťahy a emócie, pričom za jeho fungovanie sú u nás tradične zodpovedné ženy.

LETÁK

Leták o násilí páchanom na ženách Čo je násilie páchané na ženách Termín „ násilie páchané na ženách “ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody.

Čítať text letáku >

Publikácie KMC

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl “Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie”

Autorky: Barbora Burajová, Sára Činčurová

S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch, či už ako priamych obetiach alebo svedkoch násilia v rodinách, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci a pedagogické a odborné zamestnankyne zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie násilia. Účelom tejto príručky je doplniť znalosti o násilí na ženách a domácom násilí s cieľom zvýšiť možnosti vzdelávacích inštitúcií prispieť k prevencii násilia, ktoré zažívajú deti a mládež vo svojich rodinách.

Príručka na stiahnutie v slovenskom aj maďarskom jazyku:

   Situacia Deti Svedkov Domaceho Nasilia Vyzvy A Moznosti Intervencie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.59 MB)
   A Nok Elleni Eroszak Es A Csaladon Beluli Eroszak   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 998.07 KB)
 

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku 

Autorky: Monika Bosá, Dagmar Horná, Katarína Minarovičová, Zuzana Kiczková

Cieľom tejto analýzy je identifikácia aktuálneho stavu realizovanej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia v rôznych prostrediach (typoch a stupňoch) vzdelávania na Slovensku, identifikácia možných bariér a stimulov efektívnej primárnej prevencie rodovo podmieneného násilia ako aj identifikácia príležitostí, ktoré aktuálny vzdelávací systém v rámci svojich možností (prípadne s aplikáciou minimálnych zásahov) pre zefektívnenie primárnej prevencie ponúka.

Analýzu si môžete prečítať tu:

   Primarna Prevencia Rpn A Dn V Skolskom Vzdelavani Na Slovensku   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.14 MB)
 

Návrh štandardov kvality ďalšieho vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách

Autorka: Adriana Mesochoritisová

Návrh štandardov má za cieľ prispieť do diskusie o dôležitosti vytvorenia systémového ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti a o potrebe jeho nastavenia z hľadiska štandardov kvality, ktoré by prispeli k zvýšeniu ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie. V súčasnosti dotknuté profesie v rámci výkonu svojich kompetencií a povolania často vystavujú ženy zažívajúce násilie druhotnej viktimizácii v dôsledku predsudkov, nedostatku informácií o potrebách obetí násilia na ženách a domáceho násilia.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu:

   Navrh Standardov Kvality Vzdelavania V Oblasti Nasilia Pachaneho Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 969.83 KB)
 

Štandardy ďalšieho vzdelávania pre tréning tréneriek a trénerov z pomáhajúcich profesií

Autorka: Paula Jójart

Cieľom tejto príručky je zarámcovať, ako by mal tréning pre pomáhajúce profesie štandardne vyzerať a poskytnúť základné informácie o tomto type tréningu pre tých, ktorí plánujú vzdelávať v oblasti násilia na ženách. Cieľovou skupinou publikácie sú potencionálni tréneri a trénerky v problematike násilia, v oblasti práce so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím, ako aj pomáhajúce profesie a inštitúcie, ktoré plánujú realizovať tréning trénerských zručností. Tiež môžu napomôcť MVO organizáciám pri realizácii a príprave ich tréningových programov.

Štandardy si môžete stiahnuť tu:

   Standardy Vzdelavania Pre Trening Trenerok A Trenerov Z Pomahajucich Profesii   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.39 MB)
 

Informácie a odporúčania pre pracovníčky a pracovníkov Referátov poradensko-psychologických služieb v téme rodovo podmieneného a domáceho násilia

Autorka: Hana Smitková

Príručka prináša teoretické poznatky vzťahujúce sa k témam násilia v partnerských vzťahoch, ale jej dôležitou súčasťou sú aj praktické informácie odporúčania napomáhajúce rozvíjaniu špecifických spôsobilostí pre prácu so ženami so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím. Zámerom je, aby prispela nielen k scitlivovaniu psychológov a psychologičiek v témach súvisiacich s násilím v partnerských vzťahoch, ale i ku zlepšeniu komunikačných spôsobilostí uľahčiť vedenie rozhovorov, poskytnúť návody, ako odhadovať riziká či bezpečie konkrétnej klientky a jej detí a iné.

Príručku si môžete stiahnuť tu:

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách. Príručka pre vzdelávanie.

Zostavili: Christián Havlíček, Jana Jablonická-Zezulová

Cieľom príručky je poskytnúť základné údaje a štatistiky o rodovo podmienenom a domácom násilí, vysvetliť základné vzorce a formy násilia, cyklus a dynamiku násilia, ako aj jeho dopady na psychiku a zdravie obetí. Jej cieľom je taktiež vyvrátiť mnohé tvrdenia a mýty, ktoré sa okolo problematiky vyskytujú a ponúknuť rady terénnym sociálnym pracovníkom a pracovníčkam, ako postupovať v prípade pomoci klientkam a ich deťom.

Príručku si môžete stiahnuť tu:

    Predchadzanie A Znizovanie Nasilia Na Zenach S Osobitnym Dorazom Na Terennu Socialnu Pracu V Mrk   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.43 MB)
 

Sexuálne násilie na ženách – správa z reprezentatívneho výskumu

Autori: Zuzana Očenášová, Peter Michalík

Výskumná štúdia spracováva výsledky reprezentatívneho výskumu o sexuálnom násilí na ženách na Slovensku realizovaného na vzorke 2 119 žien vo veku 18 – 70 rokov. Zameriava sa na skúsenosti žien so sexuálnym násilím pred a po 15 roku života. Uvádza profil žien s takouto skúsenosťou, formy násilia, ktoré zažívali, rozdelenie podľa páchateľov na partnerské a nepartnerské sexuálne násilie a ich špecifiká, následky sexuálneho násilia a vyhľadanie pomoci.  71% respondentiek so skúsenosťou so sexuálnym násilím ho zažilo zo strany iného muža ako partnera a 38% žien ju zažilo v partnerskom vzťahu. Sexuálne násilie má vážne psychické následky a niektoré z nich pretrvávajú dlhodobo. V porovnaní s respondentkami bez skúsenosti so sexuálnym násilím vykazujú ženy s takouto skúsenosťou vyššiu mieru úzkosti a depresie a nižšiu mieru vnímanej sociálnej podpory a spokojnosti s partnerským a sexuálnym životom. Len 15% žien vyhľadalo pomoc niektorej z inštitúcií a len 11,2% ohlásilo prípad na polícii.

    Sexualne Nasilie Na Zenach Sprava Z Reprezentativneho Vyskumu   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.11 MB)
 

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia páchaného na ženách

Autorky a autori: Zuzana Očenášová, Karol Murdza, Ladislav Vajzer, Ivana Sabolová

Výskum je realizovaný formou kvantitatívneho dotazníkového prieskumu medzi vyšetrovateľmi Policajného zboru o ich skúsenostiach s prípadmi partnerského násilia na ženách, sexuálneho násilia a znásilnenia. Jeho cieľom je zmapovať postupy pri vyšetrovaní takýchto trestných činov a poukázať na problémy aplikačnej praxe, ku ktorým pri ňom dochádza. Výskum je realizovaný v spolupráci KMC a Policajnej akadémie.

   Mapovanie Postupov A Postojov Vysetrovatelov Policajneho Zboru V Pripadoch Nasilia Pachaneho Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 741.74 KB)
 

Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách

Autorky: Zuzana Očenášová, Hana Smitková

Kvalitatívny výskum bol zameraný na dve hlavné otázky – ako deti prežívajú a reagujú na partnerské násilie voči matke a aký vplyv má násilie na vzájomný vzťah matka – dieťa. Výskum bol realizovaný formou pološtruktúrovaných rozhovorov so 6 ženami a 8 deťmi vo veku 5 – 17 rokov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že deti veľmi citlivo reagujú na partnerské násilie páchané na matke a podobne ako matka dlhodobo pociťujú jeho negatívne následky. Deti v situáciách násilia nikdy nevystupujú ako pozorovatelia, ale ako aktívni činitelia vytvárajúci si rôzne stratégie ochrany seba, matky alebo mladších súrodencov a aj po odchode sa aktívne podieľajú na vytváraní si vzájomných vzťahov. Pozitívnym zistením je, že práve vzájomná podpora vo vzťahu matka – dieťa môže mať kladný vplyv na minimalizáciu negatívnych dopadov násilia a na proces uzdravovania sa. Analýza tiež naznačuje dôležitosť psychologickej podpory pri budovaní tohto vzťahu zo strany pomáhajúcich profesií.

   Vztah Matka Dieta V Kontexte Partnerskeho Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 744.85 KB)
 

Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti. Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne. 

Autorka: Slávka Karkošková

Štúdia prináša komplexný pohľad na problematiku a neuralgické body súčasnej praxe súdnych znalcov a súdnych znalkýň v odbore psychológia a psychiatria, ktoré majú potenciálne sekundárny viktimizačný dopad na ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a najmä ponechávajú deti ďalšiemu škodlivému pôsobeniu násilia, ktorého sa vo väčšine prípadov dopúšťa na ich matke jej partner/otec detí. Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť najaktuálnejšie výskumné poznatky týkajúce sa problematiky domáceho násilia v kontexte poručenských sporov, bez poznania ktorých profesionáli  a profesionálky riskujú, že sa budú v posudzovaní predmetných káuz opierať skôr o subjektívne dojmy a predsudky, než vedecky podložené poznatky. Publikácia je určená primárne súdnym znalcom a súdnym znalkyniam a sudcom a sudkyniam, ktorí a ktoré sa zaoberajú problematikou poručenských sporov, zároveň však aj tým profesionálom, ktorí problematiku domáceho násilia riešia na trestnoprávnej úrovni, vrátane policajných vyšetrovateľov a vyšetrovateliek a prokurátorov a prokurátoriek. Publikácia môže byť užitočná aj pre advokátov, sociálne pracovníčky a sociálnych pracovníkov pôsobiacich na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR a pracovníčky zariadení poskytujúcich pomoc a poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu:

   Znalecke Posudzovanie Domaceho Nasilia V Kontexte Porucenskych Sporov O Deti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.6 MB)
 

Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách. 

Autori: Róbert Vavro, Katarína Farkašová

Cieľom štúdie je sumarizovať východiská pre prácu s páchateľmi násilia na ženách, popísať situáciu na Slovensku z pohľadu aktuálnej legislatívy, ako aj skutkový stav, definovať štandardy a postupy pre programy práce s páchateľmi násilia na ženách, ako aj systém ich aplikácie a akreditácie, pomenovať zúčastnené inštitúcie a navrhnúť postup implementácie programov. Cieľovou skupinou Štandardov a postupov zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách sú najmä zástupcovia a zástupkyne relevantných inštitúcií s vplyvom na riešenie problematiky, a to probační a mediační úradníci a úradníčky, Ministerstvo spravodlivosti SR, súdy, prokuratúra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalší.

Na stiahnutie tu:

   Standardy A Postupy Zavedenia Socialno Intervencnych Programov Pre Pachatelov Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.13 MB)
 

Odhad nebezpečenstva násilia na ženách. Metodologické východiská pre pomáhajúce profesie.

Autori: Zuzana André, Andrej Kuruc

Správna a rýchla identifikácia nebezpečenstva násilia je kľúčová pre poskytovanie vhodnej podpory, ochrany a bezpečia pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Odhad nebezpečenstva násilia, čiže zistenie rizika násilia, je preto podmienkou pre vytváranie plánov bezpečia. Napomáha tiež k rozoznávaniu prípadov, kedy je nebezpečenstvo násilia tak vysoké, že žene a jej deťom hrozí závažné násilie či smrť, čím môže predchádzať výskytu takýchto násilných útokov. Hlavným cieľom tejto príručky je teda ponúknuť profesionálom a profesionálkam z rôznych oblastí a inštitúcií (napr. polícia, prokuratúra, samosprávny kraj, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládne organizácie, atď.) praktickú podporu v procese vyhodnocovania nebezpečenstva násilia, ktoré hrozí žene zažívajúcej násilie a jej deťom a inšpirovať ich k diskusii o možnostiach zavádzania takéhoto procesu v rámci svojich postupov.

Na stiahnutie tu:

   Odhad Nebezpecenstva Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 753.92 KB)
 

Metodika práce s páchateľmi násilia na ženách v penitenciárnej starostlivosti. Podmienky Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Autori: Róbert Vavro, Jozef Hutta, Katarína Karásková

Cieľom predkladanej metodiky je navrhnúť konkrétne systémové opatrenia terciárnej prevencie na zníženie, resp. zabránenie recidívy širokej palety trestných činov, ktorých zjednocujúcim znakom je násilie páchané na ženách. Je určená predovšetkým štátnym inštitúciám a organizáciám pôsobiacim v oblasti trestného práva, ktoré zodpovedajú za vytvorenie a nastavenie systému poskytovania programov pre páchateľov násilia na ženách, určenie štandardov kvality programov, ich poskytovateľov a ich akreditácie, financovania programov, a aj konkrétne zaobchádzanie s páchateľmi. Taktiež je určená inštitúciám a organizáciám zaoberajúcich sa ochranou žien, ktoré zažívali násilie, ako aj tým, ktorí sa venujú vzdelávaniu odborníkov a odborníčok pre prácu s páchateľmi.

Metodika sa zaoberá úzko vymedzenou oblasťou pôsobenia terciárnej prevencie a tým aj špecifickou vzorkou páchateľov, ktorí boli za svoje činy odsúdení a svoj trest vykonávajú v ústave na výkon trestu odňatia slobody (t.j. nepodmienečne), čím sa stali predmetom činnosti zložiek pôsobiacich v oblasti penitenciárnej starostlivosti, konkrétne najmä Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Metodiku si môžete stiahnuť tu:

   Metodika Prace S Pachatelmi Nasilia Na Zenach V Penitenciarnej Starostlivosti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 480.84 KB)
 

Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre pomáhajúce profesie

Autori a autorky: Jana Jablonická Zezulová, Andrej Kuruc, Martin Macko, Romana Schlesinger

Cieľom tejto štúdie je zmapovanie problému, ktorému čelia mnohí LGBT ľudia (lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia) vo svojich rodinách v súvislosti so zverejnením svojej identity (coming out). Neraz sa mnohí mladí ľudia stretávajú nielen s neprijatím zo strany blízkych, ale aj s horšími dôsledkami ako je vyvíjanie psychického tlaku, vyhrážanie sa, či dokonca zažívanie fyzického násilia. Spracované príbehy ľudí, ktorí sa so svojimi problémami obrátili na poradenské Q-centrum pre LGBT komunitu poukazujú na fakt, že sa nejedná o výnimky a veľa mladých LGBT ľudí prechádza v čase coming outu ťažkým a komplikovaným obdobím. Ľudia poskytujúci služby pomoci a asistencie v týchto situáciách často nechtiac reprodukujú predsudky a mýty o homosexualite a LGBT ľuďoch vo všeobecnosti. Napríklad Istanbulský dohovor priamo vo svojom výklade konštatuje, že gejovia, lesby a bisexuálni ľudia, ktorí sú obeťami domáceho násilia sú často vylúčení a vylúčené z podporných služieb z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Ešte väčší problém môžu mať transrodové osoby, ktoré nezodpovedajú tomu, čo spoločnosť začleňuje do kategórie „muž“ alebo „žena“.  Okrem zákazu diskriminácie dohovor hovorí aj o pozitívnych opatreniach na zabezpečenie toho, aby preventívne opatrenia výslovne riešili a zohľadňovali potreby zraniteľných osôb.Preto sme sa rozhodli prostredníctvom prieskumu zmapovať výskyt násilia voči LGBT ľuďom zo strany rodičov a blízkych, ako aj jeho dopady na zdravie a celkovú životnú spokojnosť LGBT ľudí. Ďalším cieľom dokumentu je  ponúknuť odporúčania a metodické východiská pre pomáhajúce profesie, ktoré riešia problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia a môžu sa vo svojej práci stretnúť s LGBT klientmi a klientkami.

Cieľovou skupinou materiálu sú pomáhajúce profesie ako psychológovia a psychologičky, sociálni pracovníci a pracovníčky, zamestnanci a zamestnankyne poradenských centier, krízových stredísk, MVO poskytujúcich služby osobám, ktoré zažili domáce alebo rodovo podmienené násilie.

Štúdia tu:

   Studia Vyskytu A Metodika Ako Riesit Domace Nasilie Na Lgbt Ludoch Pre Pomahajuce Profesie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.46 MB)
 

Mama, ľúbiš ma? Rekonštrukcia vzťahu matka – dieťa poškodeného násilím medzi rodičmi. Metodická príručka. (Dostupná aj v anglickej verzii nižšie)

Autorky: Apolónia Sejková, Slávka Hricová, Monika Kolcúnová, Zuzana André

Publikácia je odozvou na potreby poradenskej praxe a preto sa zameriava na riešenie otázok spojených s výchovou dieťaťa / detí po odchode z násilného vzťahu. Cieľom publikácie je tak ponúknuť odpovede, ako čo možno na najnižšiu možnú mieru eliminovať dopad násilného vzťahu rodičov na dieťa / deti, obmedziť trvalé následky, ktoré si deti ponesú so sebou po celý život a zlepšiť ich schopnosť vytvárať vzťahové väzby v dospelosti.

Príručka na stiahnutie tu:

   Mama Lubis Ma Metodicka Prirucka   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.18 MB)
   Mum Do You Love Me Guideline   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 9.95 MB)
 

Metodologické východiská a návrh systému fungovania partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie

Cieľom dokumentu je poskytnúť základné informácie o terminológii v danej problematike, o výhodách, základných cieľoch, princípoch multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie a štandardoch, ktoré by mali fungovať vo vnútri inštitúcií, ak sa chcú venovať problematike násilia páchaného na ženách.  Takisto obsahuje popis súčasnej situácie z hľadiska systémového zavedenia multiinštitucionálnej spolupráce na Slovensku, zhrnutie a reflexiu aktivít výsledkov doterajšej praxe fungovania multiinštitucionálnej spolupráce, ktorá bola podporená v rámci národných projektov a nórskych grantov. V neposlednom rade obsahuje návrh systému na zavedenie multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie na celoštátnej úrovni, úrovni samosprávnych krajov a miestnej úrovni, ako aj základné metodologické postupy, ako ju budovať a konkrétne kroky v ďalšom období.

Príručku si môžete stiahnuť tu:

   Metodologicke Vychodiska A Navrh Systemu Multiinstitucionalnej Spoluprace A Intervencie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.61 MB)
 

Poznatky zo zahraničných forenznych a zdravotníckych postupov v prípadoch sexuálnej viktimizácie

Autorky: Slávka Karkošková, Beáta Grešš Halász

V posledných troch dekádach bola v zahraničí zaznamenaná signifikantná reforma v oblasti ochrany práv obetí sexuálnych trestných činov. V mnohých krajinách boli vybudované špecializované, multidisciplinárne a precízne koordinované služby pre obete, zamerané na poskytovanie komplexnej starostlivosti o ne, ideálne „pod jednou strechou“. Cieľom takýchto služieb je na jednej strane citlivým prístupom znižovať riziko druhotnej viktimizácie obetí, na druhej strane zvyšovať šance vo vymožiteľnosť práva dôkladnejším zberom dôkazov, ktoré môžu byť v trestnom konaní užitočné. Hlavnú rolu v tomto ohľade zohrávajú špeciálne školené zdravotníčky a/alebo zdravotníci. V niektorých krajinách sú to sestry (známe pod označením sexual assault nurse examiner – SANE), inde zas lekárky a lekári (sexual assault forensic examiner – SAFE).

Obsah tejto publikácie vychádza prevažne zo zahraničných manuálov, ktoré podrobne popisujú východiská a postupy forenznej a zdravotníckej starostlivosti sestier (SANE) o obete sexuálnych útokov. SANE sestry sú špeciálne školené na to, aby dokázali v prípade potreby plniť viacero úloh zároveň, t.j. ponúknuť obetiam forenzné a zdravotnícke vyšetrenie aj krízovú intervenciu, ktorej súčasťou je i poskytnutie psychoedukácie a sociálneho poradenstva. Starostlivosť o obete sexuálnych útokov je v podaní SANE sestier flexibilnejšia a finančne úspornejšia než starostlivosť zabezpečovaná početnejším tímom intervenujúcich osôb. Samozrejme, takýto model intervencie predpokladá nielen kvalitne vyškolené sestry, ale aj ich vedomostiam a zručnostiam zodpovedajúce kompetencie, náležite ukotvené v príslušnej vnútroštátnej legislatíve. Viaceré pracovné výkony, ktoré sú integrálnou súčasťou práce SANE sestier, prekračujú rámce aktuálne platnej slovenskej legislatívy (napr. odber moču a/alebo vzorky krvi na toxikologickú analýzu je u nás možný iba na základe pokynu lekárky/lekára; niektoré administratívne úkony sú viazané väčšinou na lekárku/lekára). Legislatíva však nie je nemenná.

Problematika vymedzenia a odstupňovania kompetencií sestier je v poslednom období značne diskutovanou témou v medzinárodnom kontexte (v rámci ktorého je v súvislosti s predmetnou problematikou zaužívaný pojem Advanced Practice Nurse, u nás prekladaný ako sestra s pokročilou praxou) i v priestore slovenského zdravotníctva (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) a relevantnej odbornej literatúry. Procesy zefektívňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti možno časom aj na Slovensku vytvoria podmienky pre kreovanie špecifickej roly sestier v starostlivosti o obete sexuálnych útokov.

Publikácia na stiahnutie tu:

   Poznatky Zo Zahranicnych Forenznych A Zdravotnickych Postupov V Pripadoch Sexualnej Vitkimizacie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.9 MB)
 

Výstupy bilaterálnej aktivity

Komunikácia problematiky násilia na ženách a domáceho násilia cez nórsky vládny portál www.dinutvei.no „Vaša cesta von z násilia“ a možnosti využitia informácií v praxi na Slovensku, autor: Andrej Kuruc

Analyticka Sprava Dinutvei   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.21 MB)

Špecializácia v oblasti stíhania násilia na ženách a domáceho násilia – Komplexná ochrana a podpora, autorka: Barbora Burajová

Analyticka Sprava Specializacia V Oblasti Nasilia Na Zenach A Domaceho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 886.22 KB)

Centrá pre obete sexuálneho násilia – model multiinštitucionálnej intervencie, autorka: Zuzana Očenášová

Analyticka Sprava Centra Pre Obete Sexualneho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2 MB)

Skip to content