ČO JE NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

Termín „násilie páchané na ženách“ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote.
Deklarácia o násilí páchanom na ženách – Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN – A/RES/48/104, 20. december 1993.

ČO JE DOMÁCE NÁSILIE

Najbežnejšou formou násilia páchaného na ženách je týranie žien ich intímnymi partnermi. Násilie môže zažiť ktokoľvek a kdekoľvek – na ulici, vo verejných priestoroch, na pracovisku, doma. Väčšina násilných činov sa však pácha doma, v rodine. Domáce násilie je omnoho častejšie ako násilie páchané na verejnosti. Násilie hrozí ženám najväčšmi od mužov, ktorých poznajú. Podľa údajov Policajného zboru SR je viac než 70% násilných činov, ktorých obeťou bola žena, spáchaných v domácnosti.

V krajinách Európskej únie zažije jedna z piatich žien násilie zo strany jej partnera aspoň jedenkrát v živote. Jeden zo štyroch násilných činov sa týka ženy, ktorá je terčom agresie jej manžela alebo partnera. Obeťami domáceho násilia sú v 90% ženy.
Prvý reprezentatívny prieskum realizovaný Medzinárodným centrom pre štúdium rodiny v r. 2002 zistil, že každá štvrtá žena na Slovensku zažije násilie zo strany svojho manžela, alebo partnera aspoň raz počas svojho života.

Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje vo formách fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického násilia. Prevažná väčšina páchateľov sú muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej nerovnosti v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti. Na pozadí tradičných spoločenských a mocenských štruktúr musí byť násilie na ženách považované za pokus presadzovania moci a kontroly na individuálnej úrovni.Na Slovensku upravuje domáce násilie predovšetkým paragraf 208 Trestného zákona, ktorý vymenováva, ktoré skutky sú považované za týranie blízkej a zverenej osoby.

FORMY

Najčastejšími formami domáceho násilia a ich prejavmi sú:

 • fyzické násilie –sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku, a iné.
 • psychické násilie – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.
 • sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné. • ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.
 • sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné.
 • ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.

ČO MÔŽETE UROBIŤ, AK POZNÁTE ŽENU, KTORÁ ZAŽÍVA DOMÁCE NÁSILIE

 • Povzbuďte ju k tomu, aby o násilí hovorila.
 • Snažte sa získať čo najviac informácií o podstate domáceho násilia a o dostupných možnostiach pomoci.
 • Počúvajte ju, ak vám hovorí, že sa k nej partner, alebo manžel správa násilne. Nezľahčujte to, nespochybňujte ženu a neospravedlňujte násilie jej partnera, alebo manžela.
 • Povedzte jej, že za násilie je zodpovedný jej manžel, alebo partner. Žiadne správanie, alebo provokácia nie sú výhovorkou pre násilie.
 • Pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, na ktoré by mohla v prípade potreby odísť aj s deťmi.
 • Podeľte sa s ňou o vaše informácie o násilí páchanom na ženách a povedzte jej, že nie je sama, že je mnoho iných žien, ktoré tiež zažívajú násilie
 • Povedzte jej o možnostiach riešenia jej situácie, ale do ničoho ju nenúťte. Rešpektujte jej rozhodnutia.
 • Povedzte jej, že násilie neprestane a že sa časom stupňuje.
 • Pomôžte jej v každodenných záležitostiach a so starostlivosťou o deti.
 • Ponúknite jej, že ju budete sprevádzať , ak bude potrebovať podporu, napr. na úradoch a rôznych inštitúciách.

AK STE ŽENA, KTORÁ ZAŽÍVA DOMÁCE NÁSILIE

 • Pamätajte na to, že to nie je vaša vina.
 • Prelomte mlčanie a povedzte to niekomu, komu dôverujete.
 • Máte právo na život bez násilia. Nikto nemá právo sa k vám násilne správať.
 • Máte právo na život v bezpečí , ako aj na ochranu svojho života a zdravia.
 • Násilie neprestane samé. Nečakajte kým sa situácia ešte zhorší.
 • Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás.
 • Vyhľadajte pomoc na oddeleniach sociálnych vecí a rodiny a v poradenských a krízových centrách pre týrané ženy.

AK STE MUŽ, KTORÝ SA SPRÁVA NÁSILNE K SVOJEJ PARTNERKE, ALEBO MANŽELKE:

 • Za svoje násilné správanie ste zodpovedný vy, nie vaša manželka, alebo partnerka.
 • Páchate trestný čin.
 • Pre páchanie násilia neexistuje žiadne ospravedlnenie, alebo výhovorka. Žiadne správanie vašej manželky, partnerky, alebo detí vás neoprávňuje správať sa k nim násilne. Vždy máte voľbu v tom, ako sa budete správať.
 • Ak máte problémy s alkoholom, alebo drogami, vyhľadajte odbornú pomoc.

AKO KONAŤ PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH:

Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv. Každý a každá z nás môže prispieť k jeho odstráneniu:

 • ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí a odsúdime ho.
 • ak nebudeme o násilí mlčať. 
 • ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať a prenášať zodpovednosť za násilie na ženy. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha. 
 • ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí
 •  ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú. Skutočnou príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci.
 • ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí. Vtipy o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie v spoločnosti a zľahčujú ho.
 • ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia
Skip to content